Ceny czyn­szów w Kana­dzie nadal pod­le­ga­ły w sierp­niu ogrom­nej pre­sji wzro­sto­wej  a rocz­na infla­cja czyn­szów w wie­lu mia­stach wynio­sła ponad 24 procent.

Według wrze­śnio­we­go rapor­tu  Rentals.ca , śred­ni czynsz za wszyst­kie rodza­je nie­ru­cho­mo­ści w Kana­dzie w sierp­niu wyniósł 1959 dol. mie­sięcz­nie, co sta­no­wi rocz­ny wzrost o 11,1 procent.

W ska­li całe­go kra­ju zaob­ser­wo­wa­no wzro­sty we wszyst­kich rodza­jach nie­ru­cho­mo­ści, przy czym śred­ni czynsz za domy jed­no­ro­dzin­ne osią­gnął w sierp­niu 2022 r. 3061 dol. mie­sięcz­nie , czy­li o 13 pro­cent wię­cej niż w sierp­niu 2021 r. Śred­ni czynsz za miesz­ka­nia typu kon­do­mi­nium wzrósł z 2155 dol. w sierp­niu 2021 r. do 2312 dol. w sierp­niu 2022 r., a czyn­sze za tra­dy­cyj­ne miesz­ka­nia czyn­szo­we wzro­sły do ​​1729 dol. mie­sięcz­nie w sierp­niu, w porów­na­niu z 1639 dol. mie­sięcz­nie w sierp­niu zeszłe­go roku.

Według rapor­tu, infla­cja czyn­szów jest szcze­gól­nie dotkli­wa w nie­któ­rych obsza­rach metro­po­li­tal­nych. Śred­ni czynsz w Van­co­uver w sierp­niu wyno­sił 3 184 dol. mie­sięcz­nie, co ozna­cza wzrost o 24,4 pro­cent rok do roku. Za nim pla­su­je się Toron­to, ze śred­nim czyn­szem na pozio­mie 2694 dola­rów mie­sięcz­nie w sierp­niu, co ozna­cza wzrost czyn­szu o 24,2 pro­cent rok do roku.

Lon­don w pro­win­cji Onta­rio odno­to­wał naj­wyż­szy rocz­ny wzrost czyn­szu wyno­szą­cy 26,5 pro­cent, a następ­nie Cal­ga­ry z rocz­ną sto­pą wzro­stu 24,7 pro­cent. Van­co­uver i Toron­to zaję­ły trze­cie i czwar­te miej­sce. Hamil­ton w pro­win­cji Onta­rio jest pią­tą i ostat­nią miej­sco­wo­ścią, w któ­rej rocz­ny wzrost czyn­szu wyno­si ponad 20 pro­cent, bo 21 procent.

Po kolej­nej pod­wyż­ce stóp pro­cen­to­wych przez Bank of Cana­da poten­cjal­ni nabyw­cy są dalej znie­chę­ca­ni do zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści, co powo­du­je wzrost popy­tu na ryn­ku wynajmu.