Toron­to Trans­it Com­mis­sion (TTC) roz­wa­ża zatrud­nie­nie eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków do uzu­peł­nie­nia luk spo­wo­do­wa­nych przez pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie zasto­su­ją się  do koń­ca mie­sią­ca do obo­wiąz­ku szcze­pie­nia na COVID-19.

Wszy­scy pra­cow­ni­cy TTC muszą przed­sta­wić dowód peł­ne­go szcze­pie­nia do 30 paź­dzier­ni­ka. Zatrud­nie­nie eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków  jest  „jed­ną z opcji, bra­nych pod uwagę”.

8 paź­dzier­ni­ka ponad 80 proc. pra­cow­ni­ków ujaw­ni­ło swój sta­tus wyszcze­pia­nia, w tym 76 proc. pra­cow­ni­ków nale­żą­cych do związ­ków zawodowych.

90 pro­cent stwier­dzi­ło, że są w peł­ni zaszcze­pie­ni, a pozo­sta­li otrzy­ma­li tyl­ko jeden zastrzyk.

TTC nie zde­cy­do­wa­ło jesz­cze jakie kary otrzy­ma­ją pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie przed­sta­wią dowo­du szczepienia.

Przez kil­ka tygo­dni po tym, jak TTC ogło­si­ło 19 sierp­nia nowe zasa­dy zwią­zek radził 12 000 człon­ków, aby wstrzy­ma­li się z ujaw­nia­niem sta­tu­su szcze­pień z powo­du obaw zwią­za­nych z  naru­sza­niem praw człowieka.

W odpo­wie­dzi, w zeszłym tygo­dniu TTC zło­ży­ło wnio­sek do Rady Sto­sun­ków Pra­cy w Onta­rio (Onta­rio Labor Rela­tions Board) o uzna­nie dzia­łań związ­ku za nie­le­gal­ną akcję strajkową.

Następ­ne­go dnia zwią­zek zmie­nił swo­je stanowisko.