Powszech­ne odwo­ła­nia lotów linii South­west Air­li­nes zakłó­ci­ło week­en­do­we podró­że w USA.
Ponad tysiąc lotów zosta­ło odwo­ła­nych w nie­dzie­lę a 800 w sobo­tę. Linie lot­ni­cze obwi­nia­ły kon­tro­lę ruchu lot­ni­cze­go i „zakłó­ca­ją­cą pogo­dę”, ale żaden inny prze­woź­nik nie zgło­sił takich problemów.

W sobot­nim oświad­cze­niu zwią­zek pilo­tów South­west powie­dział, że zda­je sobie spra­wę z powszech­nych odwo­łań. Zwią­zek w zeszłym tygo­dniu sprze­ci­wił się nie­daw­ne­mu naka­zo­wi szcze­pień prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi, ale zapew­nił, że odwo­ła­nia nie były wyni­kiem   pro­te­stu pilotów.

„Nasi pilo­ci nie bio­rą udzia­łu w żad­nych ofi­cjal­nych ani nie­ofi­cjal­nych akcjach straj­ko­wych”, zapew­ni­ło sto­wa­rzy­sze­nie pilo­tów South­west Airlines.

South­west zapo­wie­dział w zeszłym tygo­dniu, że dołą­czy do kil­ku swo­ich kon­ku­ren­tów, wyma­ga­jąc od wszyst­kich pra­cow­ni­ków zaszcze­pie­nia się, wyzna­cza­jąc na to ter­min 8 grud­nia. Wymóg jest nie­zbęd­ny do dal­sze­go pro­wa­dze­nia inte­re­sów z rzą­dem po tym, jak pre­zy­dent Biden naka­zał wszyst­kim dużym kon­tra­hen­tom fede­ral­nym  wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ku szczepień.

Zwią­zek pilo­tów nie sprze­ci­wia się szcze­pie­niom, ale ostrzegł, że egze­kwo­wa­nie takie­go naka­zu może pro­wa­dzić do nie­do­bo­rów kadro­wych i zakłó­ceń lotów. Zwią­zek pozwał też linie lot­ni­cze za pod­ję­cie sze­re­gu „jed­no­stron­nych dzia­łań”, w tym o obo­wią­zek szczepień.

W piąt­ko­wym wnio­sku do sądu zwią­zek stwier­dził, że man­dat „bez­praw­nie nakła­da nowe warun­ki zatrud­nie­nia” na pilo­tów i popro­sił sędzie­go, aby powstrzy­mał linię lot­ni­czą od wpro­wa­dze­nia tego wymogu.

Uni­ted Air­li­nes, pierw­szy duży ame­ry­kań­ski prze­woź­nik, któ­ry nało­żył obo­wią­zek szcze­pień, poin­for­mo­wał nie­daw­no, że pra­wie wszy­scy z 67 000 pra­cow­ni­ków zosta­li zaszcze­pie­ni , z wyjąt­kiem oko­ło 2000, któ­rzy zło­ży­li wnio­ski o zwol­nie­nia reli­gij­ne lub medycz­ne — mniej niż 250,   gro­zi zwol­nie­nie za nie­prze­strze­ga­nie wymo­gu szcze­pień. Ame­ri­can Air­li­nes, Ala­ska Air­li­nes i Jet­Blue Air­li­nes poszły   w śla­dy tych linii zaś Del­ta Air Lines poin­for­mo­wa­ły, że ​​nie będą wyma­gać szcze­pień, ale będą pobie­rać od nie­szcze­pio­nych pra­cow­ni­ków 200 dola­rów mie­sięcz­nie na ubez­pie­cze­nie zdrowotne.