Miesz­kań­cy Onta­rio od piąt­ku będą mogli  pobie­rać swo­je  zaświad­cze­nia z kodem QR potwier­dza­ją­ce szczepienia.

Tyl­ko oso­by uro­dzo­ne od stycz­nia do kwiet­nia były w sta­nie pobrać nową apli­ka­cję pierw­sze­go dnia.

Oso­by, któ­re mają uro­dzi­ny od maja do sierp­nia, mogą pobrać apli­ka­cję w sobo­tę, a oso­by uro­dzo­ne od wrze­śnia do grud­nia mogą to zro­bić w niedzielę.

Od ponie­dział­ku każ­dy może uzy­skać dostęp do portalu.

 

„Możesz rów­nież zadzwo­nić do Pro­win­cjo­nal­ne­go Cen­trum Kon­tak­to­we­go ds. Szcze­pio­nek pod numer 1–833-943‑3900, aby otrzy­mać e‑mailem lub pocz­tą ulep­szo­ne świa­dec­two szcze­pień” – poin­for­mo­wał minister.

Mini­ster­stwo zdro­wia poin­for­mo­wa­ło, że tyl­ko oso­by posia­da­ją­ce zie­lo­ne kar­ty zdro­wia ze zdję­ciem mogą korzy­stać ze stro­ny inter­ne­to­wej, ale akcep­to­wa­ne są tak­że prze­ter­mi­no­wa­ne kar­ty. Oso­by ze sta­rą bia­ło-czer­wo­ną kar­tą,   powin­ny zadzwo­nić do cen­trum kon­tak­to­we­go ds. szczepionek.

Apli­ka­cja wery­fi­ka­cyj­na, któ­rą fir­my mogą bez­płat­nie pobrać z Apple App Sto­re i Google Play Sto­re , umoż­li­wi ska­no­wa­nie kodów QR szcze­pień Onta­rio od 22 października.

Miesz­kań­cy Onta­rio powin­ni spo­dzie­wać się „stop­nio­we­go odej­ścia” od sys­te­mu pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych w przy­szłym roku, jeśli dane doty­czą­ce COVID-19 pozo­sta­ną zachęcające.

Pod­no­sze­nie limi­tów klien­tów w restau­ra­cjach i na siłow­niach będzie „wol­ne, stop­nio­we i ostrożne”.

Dzie­je się tak pomi­mo nagłe­go znie­sie­nia ogra­ni­czeń pojem­no­ści w głów­nych obiek­tach spor­to­wych, salach kon­cer­to­wych i teatrach w zeszły weekend.