Jubi­le­usz 80 lecia Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów Pol­skich w Kana­dzie, jed­nej z naj­star­szych orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w Kon­gre­sie Polo­nii Kanadyjskiej.

Głów­ne uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­we, z udzia­łem zapro­szo­nych gości, odbę­dą się w sobo­tę 23 paź­dzier­ni­ka 2021 o godz. 14:00 na plat­for­mie Zoom, pod­czas któ­rych przed­sta­wio­na będzie histo­ria sto­wa­rzy­sze­nia, współ­cze­sność i reflek­sje o przy­szło­ści. Zapre­zen­to­wa­ne będą, wyda­ne z tej oka­zji, tabli­ca pamiąt­ko­wa i medal.

Dwa tygo­dnie póź­niej, w sobo­tę 6 listo­pa­da o godz. 14:00 na tej samej plat­for­mie Zoom, będzie mia­ło miej­sce sym­po­zjum, w któ­rym będą uczest­ni­czyć pro­fe­so­ro­wie uni­wer­sy­te­tów z Kana­dy i USA.

Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją człon­ków i sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów Pol­skich w Kana­dzie, do wzię­cia dzia­łu w obcho­dach jubi­le­uszu. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie internetowej

reklama

www.polisheng.ca