Pod­czas Grand Prix Junio­rów Łyż­wiar­stwa Figu­ro­we­go w Gdań­sku, któ­re odby­ły się na począt­ku paź­dzier­ni­ka, 18-let­nia Oli­via Rybic­ka Oli­ver, któ­ra miesz­ka w Bar­rie, ON, wraz ze swo­im part­ne­rem tanecz­nym Joshuą Anda­ri, osią­gnę­ła naj­lep­szy wynik sezo­nu i upla­so­wa­ła się w pierw­szej dzie­siąt­ce. Wkrót­ce po zawo­dach, Oli­via wró­ci­ła do swo­je­go rodzin­ne­go mia­sta, War­sza­wy, gdzie zamie­ni­ła łyż­wy na balo­ny. Mistrzy­ni Pol­ski Junio­rów spo­tka­ła się z pię­cior­giem cho­rych dzie­ci w Par­ku Łazien­kow­skim w ramach pro­gra­mu „Łyż­wia­rze dla Mło­dych bohaterów”

Oli­via spo­tka­ła się z 5‑letnią Kor­ne­lią i 12-let­nią Beatą, któ­re uro­dzi­ły się z zespo­łem Downa, 11-let­nim Seba­stia­nem i 16-let­nim Alek­san­drem, któ­rzy zma­ga­ją z pora­że­niem mózgo­wym, oraz 9‑letnim Adria­nem, bra­tem Seba­stia­na, u któ­re­go nie­daw­no zdia­gno­zo­wa­no zespół Asper­ge­ra. Oprócz spę­dze­nia z dzieć­mi cudow­ne­go popo­łu­dnia i wspól­nej sesji zdję­cio­wej, Oli­via poda­ro­wa­ła każ­de­mu z nich, tor­by po brze­gi wypeł­nio­ne prezentami.

Dzię­ki pro­gra­mo­wi „Łyż­wia­rze dla Mło­dych boha­te­rów” łączę swo­ją pasję do jaz­dy na łyż­wach z pasją poma­ga­nia naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym dzie­ciom w Pol­sce” – powie­dzia­ła Oli­via. W cią­gu ostat­nich kil­ku lat Oli­via oso­bi­ście speł­ni­ła marze­nia 30 pol­skich dzie­ci, któ­re zma­ga­ją się z cho­ro­ba­mi zagra­ża­ją­cy­mi życiu lub ogra­ni­cza­ją­cy­mi ich nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie. Mistrzy­ni nie­ustan­nie poma­ga w zbie­ra­niu fun­du­szy i pro­mo­wa­niu spe­cjal­nych wyda­rzeń i akcji dla Fun­da­cji Dzie­cię­ca Fantazja.

Oprócz tego, że Oli­via jest Mistrzy­nią Pol­ski Junio­rów w tań­cach na lodzie, jest nume­rem 1 w ran­kin­gu PZŁF w obec­nym sezo­nie, Oli­via jest tak­że rekor­dzist­ką świa­ta i Guin­nes­sa na naj­szyb­szy piru­et na łyż­wach — osią­ga­jąc szyb­kość 342 obr/min.

Oli­via i Joshua tre­nu­ją w zna­nej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej szko­le łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go, Mari­po­sa Scho­ol of Ska­ting w Bar­rie, ON.

Zdję­cia: Karo­li­na Mikiewicz.

Zdję­cie 1: Od lewej do pra­wej: Alek­san­der, Beata (z balo­na­mi), Adrian, Seba­stian, Oli­via, Kornelia.

www.oliviaoliver.pl