W nowym rapor­cie śled­czym Finan­cial Times stwier­dzo­no, że Chi­ny doko­na­ły testu poci­sku hiper­so­nicz­ne­go zdol­ne­go do prze­no­sze­nia bro­ni jądro­wej , któ­ry okrą­żył Zie­mię po niskiej orbi­cie, a następ­nie  zbli­żył się do celu testo­we­go i o włos go minął. Pekin ofi­cjal­nie zaprze­czył usta­le­niom rapor­tu, twier­dząc, że  obiekt był stat­kiem kosmicznym.

Amba­sa­dor USA ds. roz­bro­je­nia Robert Wood przy­znał, że Waszyng­ton jest zanie­po­ko­jo­ny moż­li­wym roz­miesz­cze­niem przez Chi­ny bro­ni nad­dźwię­ko­wej. Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie opra­co­wa­ły jesz­cze spo­so­bów moż­li­wej obro­ny przed taką bronią.

Ame­ry­kań­ski wywiad nie sądził, że Chi­ny są tak bar­dzo zaawan­so­wa­ne w opra­co­wa­niu bro­ni hipersonicznej.

„Bada­nia i roz­wój bro­ni hiper­so­nicz­nej trwa­ją w Chi­nach od dzie­się­cio­le­ci” – uwa­ża tym­cza­sem Rick Fisher, z  Inter­na­tio­nal Asses­sment and Stra­te­gy Cen­ter. „W 2019 r. Armia Ludo­wo-Wyzwo­leń­cza poka­za­ła pierw­szą broń HGV [hiper­dź­wię­ko­we­go poci­sku szy­bu­ją­ce­go] śred­nie­go zasię­gu, sys­tem rakie­to­wy DF-17 uzbro­jo­ny w HGV”.

„W związ­ku z tym donie­sie­nia, że Chi­ny połą­czy­ły sys­tem   ten sys­tem z sys­te­mem frak­cyj­ne­go bom­bar­do­wa­nia orbi­tal­ne­go (Frac­tio­nal Orbi­tal Bom­bard­ment Sys­tem), muszą być trak­to­wa­ne bar­dzo poważnie”.

Hiper­so­nicz­ne poci­ski szy­bu­ją­ce zbli­ża­ją się do celu po spro­wa­dze­niu ich na niską orbi­tę przez rakie­tę nośną. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­ne­go mię­dzy­kon­ty­nen­tal­ne­go poci­sku bali­stycz­ne­go (ICBM), któ­ry wycho­dzi z atmos­fe­ry i wra­ca po prze­wi­dy­wal­nym łuku, kom­bi­na­cja HSV/FOBS pozwa­la na ude­rze­nie ładun­ku z nie­mal nie­ogra­ni­czo­nym zasię­giem z dowol­ne­go kie­run­ku,  sku­tecz­nie obez­wład­nia­jąc tra­dy­cyj­ne sys­te­my wcze­sne­go ostrzegania.

Według Fishe­ra jest to sygnał ostrze­gaw­czy, ponie­waż Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie mają obec­nie moż­li­wo­ści obro­ny przed ata­kiem wyko­rzy­stu­ją­cym taką technologię.

„Broń HGV jest zdol­na do bar­dzo ostre­go i szyb­kie­go manew­ro­wa­nia, co może pomóc w poko­na­niu obro­ny prze­ciw­ra­kie­to­wej, zakła­da­jąc, że mamy poci­ski prze­chwy­tu­ją­ce prze­ciw HGV, co obec­nie nie ma miej­sca” – tłu­ma­czy Fisher.

 

Rosja zakoń­czy­ła roz­wój wła­sne­go poci­sku hiper­so­nicz­ne­go nazwa­ne­go „ Avan­gard ”, w 2019 roku. Jest zdol­ny do lotu z pręd­ko­ścią 20 machów, czy­li oko­ło 24696 km/h. Korea Pół­noc­na podob­nie prze­te­sto­wa­ła swo­ją wła­sną nad­dźwię­ko­wą broń we wrze­śniu. Sta­ny Zjed­no­czo­ne rów­nież inten­syw­nie inwe­stu­ją w roz­wój zdol­no­ści nad­dźwię­ko­wych od kil­ku lat.

Bio­rąc pod uwa­gę tak boga­te w zagro­że­nia śro­do­wi­sko, trud­no jest okre­ślić, jak auten­tycz­ne było “zasko­cze­nie spo­łecz­no­ści wywia­dow­czej”, zda­niem Fishe­ra,  ci, któ­rzy wie­dzą, mogą tego nie ujawniać.

„Ci, któ­rzy mogą roz­ma­wiać z dzien­ni­ka­rza­mi, nie­ko­niecz­nie są tymi, któ­rzy zosta­li­by poin­for­mo­wa­ni o tych wydarzeniach.

Do zamie­sza­nia przy­czy­ni­ło się sta­now­cze zaprze­cze­nie Peki­nu, jako­by taka broń w ogó­le istniała.

Zhao Lijian, rzecz­nik chiń­skie­go Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, powie­dział na brie­fin­gu że raport Finan­cial Times jest nie­do­kład­ny i doty­czy obiek­tu zapro­jek­to­wa­ne­go dla zba­da­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii wie­lo­krot­ne­go użyt­ku w celu obni­że­nia kosz­tów chiń­skich misji kosmicznych .

Spór o to, czy Chi­ny prze­te­sto­wa­ły pocisk hiper­so­nicz­ny, czy sta­tek kosmicz­ny, sta­no­wi dosko­na­ły przy­kład podwój­ne­go zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii kosmicz­nej, ponie­waż pro­gra­my kosmicz­ne w Chi­nach wyko­rzy­stu­ją rakie­ty z rodzi­ny „Dłu­gi Marsz”, aby osią­gać orbi­tę. Tak więc każ­dy test mają­cy na celu ulep­sze­nie chiń­skie­go pro­gra­mu kosmicz­ne­go popra­wia rów­nież  pro­gram rakie­to­wy i na odwrót.

Fisher zauwa­żył, że nie­któ­rzy eks­per­ci twier­dzą, iż wszyst­kie chiń­skie pojaz­dy kosmicz­ne powin­ny być trak­to­wa­ne jako stra­te­gicz­ne sys­te­my ude­rze­nio­we, ponie­waż chiń­ski pro­gram kosmicz­ny i wszyst­kie jego miej­sca star­to­we są wła­sno­ścią chiń­skie­go woj­ska i są przez nie zarządzane.

Fisher uwa­ża, że rze­ko­my chiń­ski test rakie­ty hiper­so­nicz­nej zdol­nej do prze­no­sze­nia bro­ni jądro­wej był­by pró­bą prze­sko­cze­nia moż­li­wo­ści USA i sku­tecz­ne­go pod­wa­że­nia sku­tecz­no­ści ich tech­no­lo­gii obro­ny prze­ciw­ra­kie­to­wej nowej generacji.

Aby zła­go­dzić takie zagro­że­nie, Sta­ny Zjed­no­czo­ne powin­ny poszu­ki­wać kosmicz­nych sys­te­mów obron­nych, któ­re mogły­by wykry­wać i nisz­czyć wro­gie poci­ski pod­czas „fazy roz­pę­dza­nia”, zanim dotrą do orbi­tę i sta­ną się nie­prze­wi­dy­wal­ne dla tra­dy­cyj­nych sys­te­mów śledzenia.

 

za Epoch Times