W cza­sach róż­nych ogra­ni­czeń, jaz­da na bie­gów­kach, cho­dze­nie na rakie­tach śnież­nych czt wresz­cie san­ki sta­no­wią bar­dzo dobrą for­mę aktyw­ne­go wypoczynku.

Przed­sta­wia­my trzy miej­sca na sanecz­ko­wa­nie — war­to je spraw­dzić nawet wte­dy, gdy w Toron­to nie ma śniegu.