Pre­mier Onta­rio Doug Ford spo­tkał się w ponie­dzia­łek z falą kry­ty­ki i hej­tu z powo­du komen­ta­rzy, jakie wygło­sił na temat imi­gran­tów na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Tecumseh.

Pre­mier ogło­sił tam o prze­ka­za­niu 9,8 milio­na dola­rów finan­so­wa­nia na nowy szpi­tal w Windsor-Essex.

Mówiąc o bra­ku pra­cow­ni­ków w wie­lu zawo­dach, Ford stwier­dził: „Potrze­bu­je­my ludzi. Tak, despe­rac­ko potrze­bu­je­my ludzi z całe­go świata”.

„Mam tyl­ko jed­no kry­te­rium – przy­jeż­dżasz tutaj jak każ­dy inny nowy Kana­dyj­czyk, bierz się do robo­ty”. „Jeśli myślisz, że weź­miesz sobie zasi­łek i nic nie robił — to tak nie będzie. Jedź gdzie indziej. Chcesz pra­co­wać, chodź tutaj.

Ford dodał, że będzie roz­ma­wiał z pre­mie­rem fede­ra­cji na temat nie­do­bo­ru siły robo­czej i „agre­syw­nie” współ­pra­co­wał, aby „spro­wa­dzić do Onta­rio wię­cej ludzi”.

Zapy­ta­ny, czy pro­win­cja ma jakie­kol­wiek dane suge­ru­ją­ce, że imi­gran­ci nie pra­cu­ją cięż­ko, rzecz­nik pre­mie­ra powie­dział, że nie ma takich danych i dodał, że wszy­scy nowi imi­gran­ci są mile widzia­ni w Ontario.

Wypo­wiedź For­da zosta­ła skry­ty­ko­wa­na jako “kse­no­fo­bicz­na, rasi­stow­ska i nienawistna”.

Lider libe­ra­łów Ste­ven Del Duca wezwał do natych­mia­sto­wych przeprosin.