Hay­nes, cór­ka pre­mie­ra Onta­rio Douga For­da, wyra­zi­ła na Insta­gra­mie  rosną­cą fru­stra­cję z powo­du poli­ty­ki szcze­pień w pro­win­cji, i wezwa­ła opi­nię publicz­ną do „odrzu­ce­nia kodu QR” potrzeb­ne­go do zwe­ry­fi­ko­wa­nia sta­nu szcze­pień w nie­któ­rych pla­ców­kach i w wybra­nych miejscach.

„Wie­lu pyta­ło „jak” mogą zatrzy­mać to błęd­ne koło” – pisze Kri­sta „Jed­nym z bar­dzo pro­stych kro­ków, któ­re każ­dy może wyko­nać, jest zigno­ro­wa­nie kodu QR. Po pro­stu tego nie poda­waj. Nie pobie­raj apli­ka­cji. Nie poka­zuj dowo­du, że jesteś zaszcze­pio­ny [zaszcze­pio­na]. To, co robisz ze swo­im cia­łem, to Two­ja spra­wa. Teraz to jest naszym zadaniem”.

Hay­nes zaape­lo­wa­ła do wła­ści­cie­li firm w Onta­rio, aby po pro­stu nie prze­strze­ga­li rzą­do­wych zasad: „Jeśli jakieś fir­my  prze­strze­ga­ją naka­zów rzą­do­wych, po pro­stu daj swój biz­nes tym fir­mom, któ­re sta­ją w obro­nie naszej wolności”.

„Jeste­śmy ludź­mi. Jeste­śmy suwe­ren­ni. Nie potrze­bu­jesz prze­pust­ki. „Nasza prze­pust­ka pocho­dzi z naszej Kar­ty Praw”.