Lime­ho­use Conservation

30 ‑40 minut od Mis­sis­sau­gi pięk­ne miej­sce spa­ce­ro­we Lime­ho­use Con­se­rva­tion Area, nad Black Cre­ek, wśród histo­rycz­nych zabu­do­wań — polecamy!

Lime­ho­use to jeden z naj­lep­szych szla­ków tury­stycz­nych w pobli­żu Toron­to, poło­żo­ny mię­dzy Hal­ton Hills a Geo­r­ge­town . Ist­nie­ją tu uni­ka­to­we for­ma­cje skalne.

Może­my podzi­wiać ruiny mły­na i sta­rą pro­chow­nię. Przez las pro­wa­dzi kil­ka malow­ni­czych szla­ków tury­stycz­nych, dzię­ki któ­rym moż­na spę­dzić wspa­nia­ły dzień na łonie natury.