Nie­szcze­pie­ni pra­cow­ni­cy Toron­to District Scho­ol Board (TDSB) mogą tro­chę ode­tchnąć – ponie­waż otrzy­ma­li dodat­ko­we trzy tygo­dnie na otrzy­ma­nie dwóch dawek szcze­pion­ki Covid-19 zanim pod­ję­te zosta­ną wobec nich dzia­ła­nia dyscyplinarne.

Począt­ko­wo  wszy­scy pra­cow­ni­cy musie­li zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni do 1 listopada.

Zgod­nie z nowym har­mo­no­gra­mem – pra­cow­ni­cy, któ­rzy ujaw­ni­li swój sta­tus szcze­pie­nia lub otrzy­ma­li przy­naj­mniej jed­ną daw­kę, muszą zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni do 21 listo­pa­da. Jeśli cał­ko­wi­cie zre­zy­gnu­ją ze szcze­pień, zosta­ną umiesz­cze­ni na urlo­pie bez wyna­gro­dze­nia. Waż­ne jest, aby pamię­tać, że pra­cow­ni­cy TDSB, któ­rzy otrzy­ma­ją jed­ną daw­kę do 19 listo­pa­da, będą mie­li mie­siąc na dru­gą daw­kę, a ci, któ­rych wnio­ski o zwol­nie­nie zosta­ną odrzu­co­ne, będą mie­li 45 dni na zaszczepienie.

W mię­dzy­cza­sie pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie ujaw­nią sta­tu­su szcze­pień do 1 listo­pa­da, zosta­ną umiesz­cze­ni na urlo­pie admi­ni­stra­cyj­nym – począw­szy od 2 listo­pa­da, a każ­dy pra­cow­nik TDSB, któ­re­go wnio­sek o zwol­nie­nie zosta­nie odrzu­co­ny, będzie miał 45 dni na peł­ne zaszczepienie.

Nie­prze­strze­ga­nie zasad, któ­re doty­czą 39 845 pra­cow­ni­ków, może dopro­wa­dzić do zwol­nie­nia, ale zarząd nie powie­dział jesz­cze, kie­dy to nastąpi.

Zarząd poin­for­mo­wał, że na dzień 22 paź­dzier­ni­ka 85 pro­cent wszyst­kich pra­cow­ni­ków – czy­li 33 917 osób – poświad­czy­ło, że zosta­ło w peł­ni zaszczepione.

Pięć osób przed­sta­wi­ło zwol­nie­nia medycz­ne  a 1740 osób nie wypeł­ni­ło for­mu­la­rza informacyjnego.