Mini­ster ds. opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Onta­rio zapo­wie­dział, że pro­win­cja zain­we­stu­je 100 milio­nów dola­rów, aby do 2025 roku zatrud­nić  2000 dodat­ko­wych pie­lę­gnia­rek do sektora.

Mini­ster Rod Phil­lips mówi, że finan­so­wa­nie jest czę­ścią zobo­wią­za­nia Onta­rio do zwięk­sze­nia bez­po­śred­niej opie­ki nad rezy­den­ta­mi zakła­dów opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej do śred­nio czte­rech godzin dziennie.

Inwe­sty­cja rzą­do­wa sfi­nan­su­je dwa oddziel­ne pro­gra­my, aby pomóc Onta­rio osią­gnąć ten cel.

REKLAMA

Pierw­szy pro­gram zapew­ni do 6 000 $ rocz­nie na cze­sne dla pra­cow­ni­ków pomo­cy oso­bi­stej, aby mogli zostać dyplo­mo­wa­ny­mi pie­lę­gniar­ka­mi prak­tycz­ny­mi, oraz do 10 000 $ dla dyplo­mo­wa­nych pie­lę­gnia­rek prak­tycz­nych, któ­rzy uzy­ska­ją sta­tus dyplo­mo­wa­nych pie­lę­gnia­rek. W zamian uczest­ni­cy będą musie­li zobo­wią­zać się do pra­cy w sek­to­rze opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej przez ten sam okres, w któ­rym otrzy­mu­ją wspar­cie w posta­ci czesnego.