Pod­czas gdy rząd pro­win­cji pra­cu­je nad sfi­na­li­zo­wa­niem pla­nu wpro­wa­dze­nia szcze­pion­ki COVID-19 dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat, pre­mier Doug Ford zapew­nił, że rozu­mie, iż nie­któ­rzy rodzi­ce z młod­szy­mi dzieć­mi waha­ją się, czy je zaszczepić.

„Zosta­wię to rodzi­com, jeśli cho­dzi o dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat.

Czy chce­my je zaszcze­pić? Tak. Ale są tacy rodzi­ce, któ­rzy są zaszcze­pie­ni, są tro­chę nie­zde­cy­do­wa­ni w wie­ku pię­ciu lub sze­ściu lat. Rozu­miem to” – powie­dział Ford na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Kana­cie we wto­rek po południu.

„Więc zrób­my co w naszej mocy i zaszczep­my jak naj­wię­cej osób.;”. Nie­daw­ne bada­nie opu­bli­ko­wa­ne przez Angus Reid suge­ru­je, że wie­lu rodzi­ców w Kana­dzie waha się przed szcze­pie­niem młod­szych dzie­ci. Według ankie­ty tyl­ko oko­ło 51 pro­cent rodzi­ców pla­nu­je natych­miast zaszcze­pić swo­je dzie­ci, gdy daw­ka pedia­trycz­na zosta­nie zatwierdzona.

Kana­da pod­pi­sa­ła już umo­wę z fir­mą Pfi­zer na dosta­wy dawek pedia­trycz­nych szcze­pion­ki COVID-19, któ­re pozwo­lą zaszcze­pić wszyst­kie dzie­ci w tym prze­dzia­le wiekowym

Pre­mier zapew­nił rów­nież we wto­rek, że pro­win­cja nie pole­ga na szcze­pie­niach dzie­ci, aby osią­gnąć cele szczepień.

Jed­nak raport opu­bli­ko­wa­ny przez Public Health Onta­rio w sierp­niu stwier­dza, że osią­gnię­cie odpor­no­ści sta­da na nowy koro­na­wi­rus jest nie­moż­li­we bez szcze­pie­nia dzie­ci poni­żej 12 roku życia .

„Kry­tycz­ny próg szcze­pień jest obec­nie sza­co­wa­ny na co naj­mniej 90% popu­la­cji Onta­rio i ponad 100% popu­la­cji kwa­li­fi­ku­ją­cej się do szcze­pień”, stwier­dza­ją eks­per­ci Public Health Onta­rio w swo­im raporcie.

Oko­ło 84 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Onta­rio jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, a oko­ło 88 pro­cent ma przy­naj­mniej jed­ną daw­kę. Dzie­ci do lat 12 sta­no­wią ponad 10 proc. lud­no­ści prowincji.