Paź­dzier­ni­ko­wa pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych przez Radę Poli­ty­ki Pie­nięż­nej może być sygna­łem, zwłasz­cza dla osób wspo­ma­ga­ją­cych się kre­dy­tem przy kup­nie miesz­kań, że będą one dalej rosły — powie­dział w śro­dę pod­czas kon­gre­su Impact 21 w Pozna­niu mini­ster finan­sów Tade­usz Kościński.

“Mam nadzie­ję, że sygnał, któ­ry wysła­ła RPP dwa tygo­dnie temu (pod­nie­sie­nie stóp pro­cen­to­wych — PAP) to sygnał, że sto­py będą szły do góry i ludzie się zasta­no­wią, czy napraw­dę ich stać żeby brać kre­dy­ty i kupo­wać nie­ru­cho­mo­ści, bo może być tro­chę cię­żej spła­cać kre­dy­ty za kil­ka lat, jak sto­py pro­cen­to­we będą wyż­sze” — powie­dział Kościński.

Rada Poli­ty­ki pie­nięż­nej na posie­dze­niu 6 paź­dzier­ni­ka, nie­ocze­ki­wa­nie dla ryn­ku, pod­nio­sła sto­pę refe­ren­cyj­ną do 0,50 proc. z 0,10 proc. w ska­li rocz­nej, lom­bar­do­wą do 1,00 proc. z 0,50 proc. redy­skon­to­wą weksli do 0,51 proc. z 0,11 proc., a dys­kon­to­wą weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w ska­li rocznej.

Mini­ster, pyta­ny o obec­ny pod­wyż­szo­ny poziom infla­cji przy­znał, że za taki stan odpo­wia­da­ją w dużej mie­rze czyn­ni­ki zewnętrz­ne. “Ta infla­cja jest spo­wo­do­wa­na róż­ny­mi czyn­ni­ka­mi, spo­ro jest zewnętrz­nych. Ceny ener­gii, cena gazu, cena ropy, poszły bar­dzo moc­no w górę. Mie­li­śmy przez rok lock­down, spo­ro zaosz­czę­dzi­li­śmy, bo nie wyda­wa­li­śmy, więc teraz zaczy­na­my wyda­wać” — powie­dział Kościński.

W poło­wie paź­dzier­ni­ka GUS poin­for­mo­wał, że ceny towa­rów i usług kon­sump­cyj­nych we wrze­śniu 2021 r. wzro­sły rdr o 5,9 proc., a w porów­na­niu z poprzed­nim mie­sią­cem zwięk­szy­ły się o 0,7 proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/