Euro­pej­ski Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści naka­zał pła­cić Pol­sce milion euro dzien­nie za nie­wstrzy­ma­nie m.in. prze­pi­sów o Izbie Dys­cy­pli­nar­nej Sądu Najwyższego.

“Pol­ska, z uwa­gi na to, że nie zawie­si­ła sto­so­wa­nia prze­pi­sów kra­jo­wych odno­szą­cych się w szcze­gól­no­ści do upraw­nień Izby Dys­cy­pli­nar­nej Sądu Naj­wyż­sze­go, zosta­ła zobo­wią­za­na do zapła­ty na rzecz Komi­sji okre­so­wej kary pie­nięż­nej w wyso­ko­ści 1 000 000 EUR dzien­nie” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie pra­so­wym TSUE.

“Posza­no­wa­nie środ­ków tym­cza­so­wych, zarzą­dzo­nych w dniu 14 lip­ca 2021 r., jest koniecz­ne, aby unik­nąć poważ­nej i nie­od­wra­cal­nej szko­dy dla porząd­ku praw­ne­go Unii oraz war­to­ści, na któ­rych opie­ra się Unia, w szcze­gól­no­ści war­to­ści pań­stwa praw­ne­go” — dodano.

TSUE podał w uza­sad­nie­niu, że na pod­sta­wie infor­ma­cji, przed­sta­wio­nych przez obie stro­ny, wice­pre­zes Try­bu­na­łu stwier­dził, iż prze­pi­sy pol­skie, doty­czą­ce Izby Dys­cy­pli­nar­nej, nadal mogą być sto­so­wa­ne w pol­skim porząd­ku prawnym.

Pol­ska będzie musia­ła pła­cić od momen­tu dorę­cze­nia posta­no­wie­nia, czy­li od chwi­li, gdy urzęd­nik w MSZ otwo­rzy elek­tro­nicz­ną prze­sył­kę w sys­te­mie e‑Curia. Jeże­li nikt by jej nie otwo­rzył — to po sied­miu dniach uwa­ża się auto­ma­tycz­nie, że posta­no­wie­nie zosta­ło doręczone.

Dzien­ne kary będą nali­cza­ne do momen­tu likwi­da­cji Izby Dys­cy­pli­nar­nej i anu­lo­wa­nia decy­zji pod­ję­tych przez te Izbę wobec sędziów. Jeże­li pol­skie wła­dze tego nie zro­bią, to będą musia­ły pła­cić 1 mln euro dzien­nie do cza­su wyda­nia przez TSUE wyro­ku w spra­wie głów­nej, któ­re­go nale­ży się spo­dzie­wać za rok. Pła­ce­nia nie da się unik­nąć, bo w takim przy­pad­ku o tę sumę KE umniej­szy Pol­sce fun­du­sze. Pie­nią­dze tra­fia­ją na kon­to KE.

 

Pol­ska mogła­by jed­nak wstrzy­mać  się z wpła­ca­niem skład­ki do UE

Likwi­da­cję Izby Dys­cy­pli­nar­nej Sądu Naj­wyż­sze­go zapo­wie­dział pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki w cza­sie deba­ty w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Strasburgu.

Wcze­śniej­szą decy­zją euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu, Pol­ska ma już pła­cić pół milio­na euro dzien­nie za nie zamknię­cie kopal­ni Turów…