O’To­ole nadal nie chce zapew­nić, czy wszy­scy kon­ser­wa­tyw­ni posło­wie są zaszcze­pie­ni, twier­dzi, że ci, któ­rzy zasią­dą w Izbie Gmin będą.
Erin O’To­ole odmó­wił poda­nia, ilu   posłów zosta­ło zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko COVID-19

Na począt­ku tego mie­sią­ca człon­ko­wie Zarzą­du Gospo­dar­ki Wewnętrz­nej, orga­nu zarzą­dza­ją­ce­go Izby Gmin, ogło­si­li, że więk­szość posłów – i wszy­scy inni wcho­dzą­cy do Izby Gmin – będą musie­li zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni, gdy Izba  22 listo­pa­da powró­ci na obrady

Przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów sprze­ci­wił się pro­ce­so­wi zasto­so­wa­ne­mu do usta­no­wie­nia nowej zasa­dy, twier­dząc, że kwe­stia powin­na zostać roz­strzy­gnię­ta przez wszyst­kich 338 wybra­nych posłów, a nie przez gru­pę „sied­miu posłów spo­ty­ka­ją­cych się potajemnie”.

O’To­ole powtó­rzył w śro­dę  mówiąc, że „tyl­ko sama Izba Gmin może okre­ślić swój skład i postę­po­wa­nie” i że jego par­tia wezwie do jak naj­szyb­sze­go gło­so­wa­nia nad nowy­mi prze­pi­sa­mi. Wszyst­kie inne par­tie repre­zen­to­wa­ne w Izbie Gmin twier­dzą, że popie­ra­ją nową zasadę.

O’To­ole powie­dział, że jest w peł­ni zaszcze­pio­ny i wezwał wszyst­kich, któ­rzy nie otrzy­ma­li jesz­cze obu szcze­pień, do jak naj­szyb­sze­go zaszczepienia.: