Okrę­go­wa poli­cja York patro­lu­je jezio­ro Sim­coe, ostrze­ga­jąc każ­de­go, kto łowi ryby na lodzie, o zagro­że­niach, na jakie mogą napo­tkać w wyni­ku szyb­ko zmie­nia­ją­cych się warunków.

Rob Cros­bie z J’s Fish Huts, twier­dzi, że gru­bość lodu na jezio­rze w Innis­fil jest naj­bar­dziej nie­spój­na, jaką kie­dy­kol­wiek widział.

„Mam trzy cha­ty, któ­re sto­ją na sze­ściu calach lodu. Mini­mal­ne wyma­ga­nie do otwar­cia to pięć — ale gdy tyl­ko przej­dzie się dalej lód ma dwa cale — mówi Crosbie.

reklama

W poście w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poli­cja regio­nal­na York opu­bli­ko­wa­ła zdję­cie zato­pio­ne­go sku­te­ra na jezio­rze Sim­coe i ostrze­ga, że lód może wyda­wać się  sta­bil­ny, ale może być cien­ki i może stwa­rzać znacz­ne ryzyko.”

Sierż. Aaron Bus­by ostrze­ga, że warun­ki są nie­sta­bil­ne; — Na Vir­gi­nia Beach wpa­dły pod lód dwa samo­cho­dy, a w połu­dnio­wej czę­ści Zato­ki Cooks dwa sku­te­ry śnież­ne i dwa quady.

Pomi­mo incy­den­tów, wie­le osób zde­cy­do­wa­ło się w śro­dę wje­chać swo­imi pojaz­da­mi na lód w Keswick.

Poli­cja ostrze­ga, że to poważ­ny problem.

„Nie­któ­re obsza­ry mają prąd, nie­któ­re obsza­ry mają źró­dła, co po pro­stu powo­du­je, że woda nie stoi nie­ru­cho­mo i nie two­rzy się wystar­cza­ją­co gru­by lód.
Poli­cja zachę­ca wszyst­kich, któ­rzy wcho­dzą na lód, do odpo­wied­nich środ­ków ostrożności .