Wła­dze pro­win­cji Saskat­che­wan posta­no­wi­ły uła­twić i upro­ścić pro­ces dono­sze­nia na oso­by i biz­ne­sy łamią­ce prze­pi­sy reżi­mu sanitarnego.

Zatro­ska­ni oby­wa­te­le mogą infor­mo­wać orga­na sani­tar­ne wypeł­nia­jąc rubry­ki na stro­nie inter­ne­to­wej,  gdzie  kli­ka­jąc i wypeł­nia­jąc rubry­ki moż­na wska­zać oby­wa­te­la lub biz­nes któ­ry podej­rze­wa­my o nie­sto­so­wa­nie się do zale­ceń mini­ster­stwa zdrowia.

Infor­ma­cje o oso­bie zgła­sza­ją­cej nie będą ujaw­nia­ne oso­bie ani biz­ne­so­wi, na któ­ry dono­si­my — czytamy.

na począt­ku musi­my odpo­wie­dzieć na pyta­nie jaki fakt nie­sub­or­dy­na­cji zgła­sza­my, czy doty­czą­ce zale­ce­nia izo­la­cji,  zakry­wa­nia twa­rzy, czy też  może szcze­pień i  testów

Następ­nie kli­ka­my czy dono­si­my na oso­bę pry­wat­ną czy też na biz­nes i musi­my ujaw­nić swo­je dane oso­bo­we do wia­do­mo­ści orga­nów, choć na stro­nie nie ma mowy o ewen­tu­al­nych nagro­dach za  udzie­la­ne informacje