Sta­ny Zjed­no­czo­ne przy­zna­ły, że Chi­ny wyprze­dzi­ły je w bro­ni hiper­so­nicz­nej, przed któ­rą obec­nie nie ma żad­nej obrony.

Pocisk hiper­so­nicz­ny, któ­ry Chi­ny wystrze­li­ły latem tego roku, „okrą­żył kulę ziem­ską”, potwier­dził Defen­ce One, ame­ry­kań­ski urzęd­nik  a Pen­ta­gon wciąż pra­cu­je nad impli­ka­cja­mi tego nie­spo­dzie­wa­ne­go testu.

Test z 27 lip­ca, po raz pierw­szy upu­blicz­nio­ny przez Finan­cial Times, miał miej­sce, gdy dowódz­two USA sku­pia­ło się na Afganistanie.

W wywia­dzie dla tele­wi­zji Blo­om­berg w śro­dę gene­rał Mark Mil­ley, powie­dział o chi.skim teście: „Nie wiem, czy jest to moment na mia­rę Sput­ni­ka, ale myślę, że jest bar­dzo bli­sko tego. Kon­cen­tru­je­my na tym całą naszą uwagę”.

Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Chin okre­śli­ło wyda­rze­nie, jako poko­jo­wy test pojaz­du kosmicznego.

Chiń­ski test hiper­so­nicz­ny rodzi pyta­nia doty­czą­ce obro­ny prze­ciw­ra­kie­to­wej USA, któ­ra w swej obec­nej posta­ci nie jest w sta­nie prze­chwy­cić takie­go celu.

Demo­kra­tycz­ny repre­zen­tant Ari­zo­ny, Ruben Gal­le­go uwa­ża, że to sygnał alar­mo­wy dają­cy impuls do prze­ka­li­bro­wa­nia prio­ry­te­tów obro­ny USA.

Dodał, że przy oka­zji ujaw­ni­ły się inne pro­ble­my — brak  zdol­no­ści wywia­dow­czych, aby być uprze­dzo­nym oraz  fakt, że potwier­dze­nie prze­pro­wa­dze­nia takie­go testu zaję­ło nam tro­chę czasu.

Dowód­cy Pen­ta­go­nu oba­wia­ją się, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne  pozo­sta­ły nie­bez­piecz­nie w tyle za Chi­na­mi w dzie­dzi­nie opro­gra­mo­wa­nia i sztucz­nej inte­li­gen­cji, co w zeszłym mie­sią­cu skło­ni­ło do rezy­gna­cji dyrek­to­ra ds. opro­gra­mo­wa­nia Sił Powietrznych.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne opra­co­wu­ją kil­ka rodza­jów poci­sków hiper­so­nicz­nych. Trzy star­ty w zeszłym tygo­dniu z Wal­lops Island w sta­nie Wir­gi­nia osią­gnę­ły pręd­ko­ści hiper­so­nicz­ne, pod­czas gdy czwar­ta zosta­ła prze­rwa­na przez pro­blem z rakie­tą napędową.


Nowy chiń­ski pocisk hiper­so­nicz­ny nie daje szans?