Nie­któ­rzy klien­ci Bel­la ze zdzi­wie­niem zauwa­ży­li w minio­ny week­end, że ich smart­fon zmie­nił o godzi­nę poka­zy­wa­ny czas, na tydzień przed ofi­cjal­nym koń­cem cza­su let­nie­go. Nie jest jasne, jak powszech­na była awa­ria ani dla­cze­go do niej doszło. Zmia­na cza­su mia­ła wte­dy miej­sce w Unii Europejskiej.

„Nie­któ­rzy z naszych klien­tów mobil­nych mogli dziś rano doświad­czyć nie­pra­wi­dło­wej zmia­ny godzi­ny w tele­fo­nie” – poin­for­mo­wa­ła fir­ma . „Nasze zespo­ły bada­ją sytu­ację, aby jak naj­szyb­ciej roz­wią­zać pro­blem. Prze­pra­sza­my za niedogodności”.

 

Reklama

Czas let­ni koń­czy się w nocy 7 listo­pa­da tego roku.