Onta­rio będzie kon­ty­nu­ować budo­wę obwod­ni­cy Brad­ford i auto­stra­dę 413, zgod­nie z jesien­nym oświad­cze­niem gospo­dar­czym pro­win­cji. Nowy rzą­do­wy mini­bu­dżet, dostar­czo­ny w czwar­tek, zawie­ra rów­nież znacz­nie niż­szą pro­gno­zę defi­cy­tu na rok budże­to­wy 2021–22 niż prze­wi­dy­wa­no w budże­cie z mar­ca ubie­głe­go roku.

W doku­men­cie nie ma żad­nych obni­żek podat­ków, cho­ciaż pro­win­cja wpro­wa­dza ulgę podat­ko­wą na waka­cje w Onta­rio” Stay­ca­tion Tax Cre­dit i zwięk­sza lub roz­sze­rza kil­ka ist­nie­ją­cych ulg podat­ko­wych, w tym ulgę podat­ko­wą dla Senio­rów w Onta­rio (Onta­rio Seniors’ Home Safe­ty Credit).

Pła­ca mini­mal­na w wyso­ko­ści 15 dola­rów, ogło­szo­na we wto­rek przez pre­mie­ra Douga For­da , jest rów­nież obję­ta prawem.

Reklama

Pro­win­cja twier­dzi, że w cią­gu naj­bliż­szych sze­ściu lat wyda dodat­ko­we 1,6 miliar­da dola­rów na wspar­cie dużych pro­jek­tów reno­wa­cji mostów i reali­za­cję klu­czo­wych pro­jek­tów roz­bu­do­wy auto­strad, w tym 413 i obwod­ni­cy Bradford.

W oświad­cze­niu nie ma jed­nak szcze­gó­ło­we­go podzia­łu kosz­tów tych pro­jek­tów. Wcze­śniej­sze sza­cun­ki poprzed­nie­go rzą­du libe­ral­ne­go usta­la­ły kosz­ty samej auto­stra­dy 413 na 6 miliar­dów dolarów.

Per­spek­ty­wy defi­cy­tu budże­to­we­go na 2021 r. usta­la­ły defi­cyt na pozio­mie 33,1 miliar­da, cho­ciaż pro­gno­za z czwart­ku poda­je   21,5 miliarda.

Urzęd­nik rzą­do­wy powie­dział pod­czas brie­fin­gu pro­win­cji, że zmia­na ta jest odzwier­cie­dle­niem odbu­do­wy gospo­dar­ki Onta­rio po skut­kach pan­de­mii, a popra­wa jest czę­ścio­wo napę­dza­na wyż­szy­mi niż ocze­ki­wa­no docho­da­mi podatkowymi.

Aktu­ali­za­cja mówi rów­nież, że Onta­rio prze­zna­czy dodat­ko­we 549 milio­nów dola­rów w cią­gu trzech lat na opie­kę domo­wą i śro­do­wi­sko­wą, aby roz­sze­rzyć usłu­gi opie­ki domo­wej, finan­su­jąc oko­ło 28 000 pacjen­tów po ostrych zabie­gach chi­rur­gicz­nych i do 21 000 pacjen­tów ze zło­żo­ny­mi scho­rze­nia­mi. Pomo­że w zapew­nie­niu wizyt pie­lę­gniar­skich i tera­peu­tycz­nych oraz usług wspar­cia osobistego.

Ponad­to pro­win­cja ma wydać 342 milio­ny dola­rów na zwięk­sze­nie i pod­nie­sie­nie umie­jęt­no­ści ponad 5000 dyplo­mo­wa­nych pie­lę­gnia­rek i dyplo­mo­wa­nych pie­lę­gnia­rek prak­tycz­nych oraz 8000 pra­cow­ni­ków pomo­cy oso­bi­stej. Kolej­ne 57,6 milio­na dola­rów zosta­nie prze­zna­czo­ne na zatrud­nie­nie 225 wię­cej pie­lę­gnia­rek w opie­ce dłu­go­ter­mi­no­wej, począw­szy od przy­szłe­go roku.

Onta­rio pla­nu­je rów­nież wydać 22 milio­ny dola­rów w cią­gu trzech lat na zin­te­gro­wa­nie infor­ma­cji kli­nicz­nych mię­dzy szpi­ta­la­mi a doma­mi opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w celu uspraw­nie­nia ponow­nych przy­jęć i prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji rodzinom.

Pro­gram Onta­rio Stay­ca­tion Tax Cre­dit daje 20% ulgę podat­ko­wą od podat­ku docho­do­we­go ż(do 1000 USD na oso­bę i 2000 USD na rodzi­nę) w cią­gu roku.

Wyma­ga­nia, aby kwa­li­fi­ko­wać się do kre­dy­tu na pobyt, obej­mu­ją pobyt mię­dzy 1 stycz­nia a 31 grud­nia 2022 r. Ponad­to dana oso­ba musi pozo­stać na mniej niż mie­siąc, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to hotel, motel, domek itp.