PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE POLSKIEJ W TORONTO

6 listo­pa­da, br. odby­ło się Paso­wa­nie na Ucznia w Szko­le Pol­skiej im. gen. J. Hal­le­ra przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to, do któ­re­go w tym roku szkol­nym przy­stą­pi­ło 50 uczniów

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział zapro­sze­ni goście: kon­sul ds. polo­nij­nych pani Syl­wia Czer­wiń­ska, pre­zes ZNP Kana­da pani Iwo­na Mali­now­ski i przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej gru­pa 114. Uro­czy­stość popro­wa­dził prze­wod­ni­czą­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Jan Cza­kiert. W poczcie sztan­da­ro­wym sta­nę­li: Nel Gru­dziń­ski, Nata­lia Kwa­pisz, Adrian Jani­szew­ski. Ucznio­wie kla­sy pierw­szej i dru­giej zło­ży­li ślu­bo­wa­nie na sztan­dar Szko­ły w obec­no­ści dostoj­nych gości, swo­ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i kole­gów. Cere­mo­nii paso­wa­nia doko­na­ła kon­sul ds. Polo­nij­nych pani Syl­wia Czer­wiń­ska, kie­row­nik szko­ły pani Syl­wia Kru­pa i wycho­waw­czy­ni kla­sy pani Ire­na Stach­nik. Pod­czas spo­tka­nia pani kon­sul wrę­czy­ła uczniom upo­min­ko­we zesta­wy — wypraw­ki czy­tel­ni­cze przy­go­to­wa­ne przez Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to. W imie­niu rodzi­ców podzię­ko­wa­nia zło­ży­li pani Mag­da­le­na Łabie­niec i pan Michał Flasza.
Boha­te­ro­wie uro­czy­sto­ści wystą­pi­li w koszul­kach z nadru­kiem nowe­go logo szko­ły zaku­pio­nych w pre­zen­cie przez Radę Rodzi­ców. Deko­ra­cje aka­de­mii przy­go­to­wał pan Dobek.
Kie­row­nik szko­ły, pani Syl­wia Kru­pa pogra­tu­lo­wa­ła uczniom i życzy­ła wie­lu suk­ce­sów na kolej­nych eta­pach edu­ka­cji w Szko­le Polskiej.
Uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia zakoń­czy­ła się pio­sen­ka w wyko­na­niu Vic­to­rii Guz­dek oraz wrę­cze­niem poda­run­ków dla „pierw­sza­ków” od star­szych kole­gów z kla­sy 3, 4a 4 b, aby pamięć o tym dniu jak naj­dłu­żej pozo­sta­wa­ła w ich wspomnieniach.

 

reklama

Syl­wia Krupa

Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto