Woj­ciech Andru­sie­wicz, rzecz­nik resor­tu zdro­wia, pyta­ny w Radiu Plus  o trwa­ją­ce od pół roku bada­nia nad Aman­ta­dy­ną, jako lekiem na covid-19, mówi „Bada­nia zaczę­ły się w okre­sie, kie­dy spa­da­ła licz­ba zaka­żeń, trud­no było zna­leźć gru­pę badaw­czą. Liczy­my, że do koń­ca tego roku bada­nia się zakoń­czą. Wie­my na pew­no, że Aman­ta­dy­na nie szko­dzi. Ale czy poma­ga? Tego jesz­cze nie wiemy.”

Pyta­ny o aktu­al­ne pro­gno­zy roz­wo­ju pan­de­mii, Andru­sie­wicz mówi „Spo­dzie­wa­my się 20 tysię­cy zaka­żeń i powy­żej 20 tysię­cy.. Nie­któ­rzy eks­per­ci mówią nawet o 40 tysią­cach, ale do pro­gnoz pod­cho­dzi­my z dużym dystan­sem. Bo one aku­rat w tej fali zmie­nia­ją się dość sys­te­ma­tycz­nie co 2–3 tygo­dnie. W woje­wódz­twie lubel­skim i pod­la­skim te wzro­sty wyha­mo­wa­ły do pozio­mu poni­żej 10%. Te oba woje­wódz­twa są już raczej przy szczy­cie IV fali. Pozo­sta­łe woje­wódz­twa cią­gle są w tren­dzie wzrostowym.”