W ramach mię­dzy­na­ro­do­wej kam­pa­nii #RedWe­ek w dniach 17–24 listo­pa­da na całym świe­cie set­ki katedr, kościo­łów, pomni­ków i budyn­ków publicz­nych zosta­nie pod­świe­tlo­nych czer­wo­nym świa­tłem. Celem dzia­ła­nia będzie pogłę­bie­nie świa­do­mo­ści na temat prze­śla­do­wa­nia chrze­ści­jan i kwe­stii wol­no­ści religijnej.

Kam­pa­nię #RedWe­ek zaini­cjo­wa­ło w 2015 roku mię­dzy­na­ro­do­we Papie­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie (ACN Inter­na­tio­nal). Obec­nie jej zasięg obej­mu­je wie­le kra­jów na całym świecie.

“Jest ona kla­row­nym prze­sła­niem soli­dar­no­ści z prze­śla­do­wa­ny­mi chrze­ści­ja­na­mi na całym świe­cie” oraz “for­mą odda­nia gło­su part­ne­rom naszych pro­jek­tów — tym, któ­rzy w tra­gicz­ny spo­sób zosta­li nazna­cze­ni przez kon­se­kwen­cje prze­śla­do­wań” — powie­dział pre­zy­dent wyko­naw­czy PKWP Tho­mas Heine-Gel­dern w komu­ni­ka­cie prze­ka­za­nym PAP.

W tym roku orga­ni­za­to­rzy kam­pa­nii #RedWe­ek chcą szcze­gól­nie zaak­cen­to­wać kwe­stię dziew­cząt i kobiet ze śro­do­wisk chrze­ści­jań­skich i innych mniej­szo­ści wyzna­nio­wych, któ­re cier­pią z powo­du upro­wa­dzeń, przy­mu­so­wych mał­żeństw, przy­mu­so­wych kon­wer­sji i prze­mo­cy seksualnej.

Red Week (Czer­wo­ny Tydzień) odbę­dzie się w tym roku w dniach 17–24 listo­pa­da, roz­po­czy­na­jąc się w Austrii w kate­drze św. Ste­fa­na w Wied­niu. Wśród budyn­ków, któ­re zosta­ną pod­świe­tlo­ne będą m.in. kate­dra w Mont­re­alu i Toron­to w Kana­dzie, bazy­li­ka na Mont­mar­tre w Pary­żu oraz głów­ne budyn­ki na Słowacji.

Na całym świe­cie chrze­ści­ja­nie w tych dniach zgro­ma­dzą się na modli­twie za prze­śla­do­wa­nych, pro­sząc Boga o pra­wo do wol­no­ści reli­gij­nej. “Pój­dą do kościo­łów w imie­niu tych, któ­rzy sami nie mogą tego uczy­nić” — czy­ta­my w komunikacie.