TATAR WOŁOWY

Ucho­dzi za przy­smak dla kone­se­rów oraz “bar­dzo męskie” danie. Nawet jeśli nie tra­fia do nas wizja jedze­nia suro­we­go mię­sa, war­to się prze­ła­mać i spró­bo­wać, jak sma­ku­je tatar przy­go­to­wa­ny w domu. Pamię­taj­my, że nie jest to danie dla kobiet w cią­ży i dzieci.

Skład­ni­ki dla: 4 osób

800 g świe­żej polę­dwi­cy woło­wej (po 200 g na osobę)

4 żółt­ka jaj

2–3 cebu­le

2 ogór­ki kiszone

4 łyż­ki oliwy

sól, pieprz

Mię­so bar­dzo dokład­nie myje­my, usu­wa­my błon­ki i ścię­gna, prze­pusz­cza­my przez maszyn­kę do mie­le­nia mię­sa albo kro­imy drobno.

Dzie­li­my mię­so na tyle por­cji, ile będzie bie­siad­ni­ków. Do każ­dej por­cji doda­je­my pła­ską łyż­kę oli­wy i dopra­wia­my solą ją i pie­przem, może­my dodać też odro­bi­nę wody. Mie­sza­my i “wyra­bia­my” mię­so w dło­niach, for­mu­je­my spłasz­czo­ną kulkę.

Cebu­le i ogór­ki kro­imy bar­dzo drob­no, ukła­da­my na taler­zach. Na wierzch wykła­da­my mię­so, robi­my w nim wgłę­bie­nie i wbi­ja­my żółt­ko jaj­ka. W razie potrze­by raz jesz­cze dopra­wia­my całość solą i pie­przem. Poda­je­my od razu.

RADY: Mię­so woło­we, powin­no być bar­dzo świe­że, jak naj­lep­szej jako­ści, kupio­ne u spraw­dzo­ne­go dostaw­cy. Dla uroz­ma­ice­nia, obok ogór­ków i cebu­li, moż­na użyć też drob­no pokro­jo­nych kaparów.

 

TATAR Z ŁOSOSIA WĘDZONEGO

Skład­ni­ki:

300 g wędzo­ne­go łososia

1 cebu­la

sól i pieprz

natka pie­trusz­ki do dekoracji

Spo­sób przygotowania:

Łoso­sia zmiel lub drob­no posie­kaj, przy­praw solą i pie­przem. Pamię­taj, że łosoś sam w sobie jest sło­ny, więc nie prze­sa­dzaj z ilo­ścią soli. Cebul­kę pokrój w bar­dzo drob­ną kost­kę, dodaj do łoso­sia. Wymie­szaj i z masy ufor­muj kul­ki, a następ­nie lek­ko je przy­klep i spłaszcz. Na górę ułóż list­ki natki pie­trusz­ki. Smacznego!

 

TATAR Z ŁOSOSIA I AWOKADO

Man­za­nil­la, wytraw­ne bia­łe wino, ide­al­nie współ­gra z tym daniem z łoso­sia i awo­ka­do. Sło­ne nuty Man­za­nil­li pod­kre­śla­ją sma­ki łoso­sia, jed­no­cze­śnie znacz­nie pod­kre­śla­jąc kolen­drę i rów­no­wa­żąc tłuszcz awokado.

Skład­ni­ki

200 g wędzo­ny łosoś

1 łyż­ka sto­ło­wa szczypiorek

4 łyż­ki sto­ło­we sok cytrynowy

2 łyżecz­ki skór­ka z cytryny

3 łyżecz­ki Oli­wa z oli­wek z pierw­sze­go tłoczenia

Szczyp­ta sól i pieprz

1 awo­ka­do

1 łyżecz­ka kolendra

1/3 szklan­ki zia­ren­ka sezamu

Pokrój łoso­sia i szczy­pio­rek w małe kost­ki. Do miski dodaj łoso­sia, szczy­pio­rek, 3 łyż­ki soku z cytry­ny, 1 łyżecz­kę skór­ki z cytry­ny, oli­wę, sól i pieprz do sma­ku i wymieszaj.

Obierz awo­ka­do i pokrój w kost­kę. Dodaj do nowej miski z Doda­je­my ją do nowej miski i doda­je­my łyż­kę soku z cytry­ny, 1 łyżecz­kę skór­ki z cytry­ny, kolen­drę, sól i pieprz do sma­ku i mie­sza­my razem.

Za pomo­cą pier­ście­nia gal­wa­nicz­ne­go wypeł­nij war­stwę mie­szan­ki łoso­sia, dodaj kolej­ną war­stwę mie­szan­ki awo­ka­do i przy­kryj kolej­ną war­stwą łoso­sia. Prze­cho­wy­wać w lodów­ce przez godzi­nę. Gdy będziesz goto­wy do poda­nia, zdej­mij pier­ścień i dodaj nasio­na seza­mu do dekoracji.

 

TATAR ZE ŚLEDZIA

Skład­ni­ki

pła­ty śle­dzio­we solo­ne 5 sztuk

jabł­ko 1 sztuka

ogór­ki kiszo­ne 2 sztuki

sok cytry­no­wy 1 łyżka

kapa­ry 1 łyżka

ancho­is s 2 filety

świe­ży kope­rek 1 pęczek

sól i pieprz do smaku

oli­wa 3 łyżki

mle­ko do wymo­cze­nia śle­dzi 500 ml

Śle­dzie wymo­czyć w mle­ku przez 2 – 3 godzi­ny, opłu­kać na sicie wodą.

Pokro­ić w drob­niut­ką kost­kę śle­dzie, ancho­is, jabł­ko i ogór­ki. Prze­ło­żyć do miski, dodać kapa­ry , oli­wę, sok cytry­no­wy i dopra­wić pie­przem. Jeże­li potrze­ba dodać sól i pokro­jo­ny kope­rek. Wymie­szać i wsta­wić do lodów­ki na godzi­nę. Poda­wać z dobrym świe­żym chlebem.