Roman Baber MPP: Dla­cze­go wymu­sza­my na ludziach posłuszeństwo?!

W emo­cjo­nal­nym prze­ka­zie wideo, nie­za­leż­ny poseł do legi­sla­tu­ry Onta­rio   Roman Baber stwier­dził, że „nie domy­śla­ne do koń­ca” i „rady­kal­nie lewi­co­we” zasa­dy i naka­zy doty­czą­ce COVID-19 nie powin­ny mieć miej­sca w Kana­dzie, i że ludzie nigdy nie powin­ni być zmu­sza­ni  do przyj­mo­wa­nia szcze­pień wbrew swo­jej woli


„Doświad­cza­my cze­goś co nazy­wam para­li­żem COVID – mamy para­liż COVID od pra­wie dwóch lat. To kata­stro­fa, ale wie­le z tej kata­stro­fy w tej chwi­li jest powo­do­wa­nych przez  rząd i insty­tu­cje” – powie­dział Baber.

„To nie­do­pra­co­wa­na, rady­kal­na lewi­co­wa pro­po­zy­cja, pró­bu­ją­ca usta­no­wić jakieś ide­al­ne spo­łe­czeń­stwo. To się nie stanie”

Reklama

W swo­im fil­mie Baber powie­dział, że ostat­nio „odbie­ra tele­fo­ny i spo­tka­nia przez cały dzień z wybor­ca­mi, a nawet z oso­ba­mi, któ­re nie są wybor­ca­mi” w związ­ku z naka­za­mi szcze­pie­nia COVID.

Opo­wie­dział histo­rię o tym, jak zadzwo­ni­ła do nie­go kobie­ta, prze­stra­szo­na, mówiąc, że jej mąż miał nie­po­żą­da­ną reakcję.

„I boi się dru­giej daw­ki, ale za dzie­sięć dni zosta­nie zwol­nio­ny z pra­cy jeśli nie pod­da się szczepieniu”.

„Dla­cze­go wymu­sza­my to na ludziach wie­dząc, że sku­tecz­ność szcze­pion­ki słab­nie po sze­ściu do ośmiu mie­sią­cach, a  ludzie, któ­rzy są zaszcze­pie­ni rów­nież prze­no­szą wiru­sa?” — pytał Baber.

Baber  został wyrzu­co­ny z  Postę­po­wej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej przez pre­mie­ra Onta­rio Douga For­da za sprze­ci­wie­nie się blo­ka­dom COVID na począt­ku tego roku.

.