W onta­ryj­skich par­kach pro­win­cyj­nych jest coraz wię­cej śmie­ci, dla­te­go też pro­win­cja i rząd fede­ral­ny uru­cha­mia­ją kam­pa­nię #For­The­Lo­ve­OfParks, któ­ra ma zachę­cać do prze­strze­ga­nia zasad korzy­sta­nia z miejsc rekre­acyj­nych i pozo­sta­wia­nia po sobie porząd­ku. Wypo­czy­nek na łonie natu­ry stał się wyjąt­ko­wo popu­lar­ny w cza­sie pandemii.

Par­ki pro­win­cyj­ne i fede­ral­ne w Onta­rio odwie­dzi­ło w 2020 roku pra­wie 13 milio­nów osób, poda­je Parks Cana­da. Nie­ste­ty wzro­sła też licz­ba nega­tyw­nych zacho­wań odwie­dza­ją­cych. Jest coraz wię­cej śmie­ci, tury­ści wyrzu­ca­ją śmie­ci tam, gdzie jest to zabro­nio­ne, scho­dzą z wyzna­czo­nych szla­ków, kar­mią dzi­kie zwie­rzę­ta albo dopusz­cza­ją się aktów wan­da­li­zmu. Przed­sta­wi­ciel Parks Cana­da doda­je, że moż­na spo­tkać oso­by, któ­re uda­ją się na kem­ping typu “back coun­try” bez odpo­wied­nie­go sprzę­tu i bez przy­go­to­wa­nia. Zda­rza­ło się, że takie oso­by trze­ba było potem rato­wać. Do tego docho­dzą przy­pad­ki agre­sji wobec pra­cow­ni­ków parków.

W ramach kam­pa­nii #For­The­Lo­ve­OfParks przy­go­to­wa­no fil­my, w któ­rych pra­cow­ni­cy par­ku zwra­ca­ją się bez­po­śred­nio do odwie­dza­ją­cych. Akcja ma kłaść nacisk na edu­ka­cję przez media spo­łecz­no­ścio­we, by edu­ko­wać ludzi, zanim przy­ja­dą do parku.

Ran­dy Mit­son z Algo­nqu­in Out­fit­ters w Hunt­svil­le, Ont., mówi, że więk­szość osób, któ­re śmie­cą lub kar­mią zwie­rzę­ta, nie robi tego zło­śli­wie, a raczej nie zda­je sobie spra­wy z kon­se­kwen­cji takich dzia­łań. Jego zda­niem pod­sta­wo­wą zasa­dą wypo­czyn­ku na łonie natu­ry powin­no być zabie­ra­nie ze sobą wszyst­kie­go, co się przy­nio­sło do par­ku, tak by nie został po nas żaden ślad.