Rad­na okrę­gu 13 Kri­styn Wong-Tam, któ­ra jest wice­prze­wod­ni­czą­ca miej­skiej rady ds. zdro­wia, prze­pra­sza “za sze­rze­nie dez­in­for­ma­cji” w napi­sa­nym przez sie­bie arty­ku­le na temat szcze­pień. Felie­ton Wong-Tam uka­zał się w Toron­to Sun 18 listo­pa­da. Rad­na pisa­ła w nim, by nie osą­dzać ludzi, któ­rzy się nie szcze­pią. Powo­ły­wa­ła się na oświad­cze­nia z zakre­su zdro­wia publicz­ne­go o tym, że oso­by zaszcze­pio­ne prze­ka­zu­ją koro­na­wi­ru­sa innym tak samo łatwo jak nie­zasz­cze­pio­ne, a tak­że cyto­wa­ła głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go Onta­rio, dra Kie­ra­na Moore­’a pisząc, że odpor­ność natu­ral­na powin­na być bra­na pod uwa­gę pod­czas two­rze­nia pla­nu otwie­ra­nia gospodarki.

W ostat­ni week­end Wong-Tam zosta­ła skry­ty­ko­wa­na za swo­je sło­wa w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. W ponie­dzia­łek rad­na prze­pro­si­ła “za roz­po­wszech­nia­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji”. Tłu­ma­czy­ła, że pod­czas pisa­nia tek­stu przy­świe­cał jej cel pro­mo­wa­nia dia­lo­gu i poszu­ki­wa­nia poro­zu­mie­nia w tema­cie, któ­ry dzie­li opi­nię publicz­ną. Następ­nie przy­zna­ła, że pomy­li­ła się cytu­jąc notę głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go pro­win­cji z sierp­nia 2021 roku. Przy­zna­ła że nota “jest zdez­ak­tu­ali­zo­wa­na” i “zosta­ła umiesz­czo­na w nie­od­po­wied­nim kon­tek­ście”, tak że prze­sła­nie felie­to­nu oka­za­ło się inne niż zamierzone.

Wong-Tam doda­ła, że sama jest zaszcze­pio­na i zachę­ca do szcze­pień, ale sta­ra się zro­zu­mieć też dru­ga stro­nę. Uwa­ża, że oso­by, któ­re z uza­sad­nio­ne­go powo­du nie chcą się szcze­pić, powin­ny być trak­to­wa­ne z szacunkiem.

Rad­na doda­ła, że w grud­niu po zakoń­cze­niu kaden­cji wice­prze­wod­ni­czą­cej rady ds. zdro­wia nie będzie się ubie­gać o pozo­sta­nie na tym sta­no­wi­sku, acz­kol­wiek chcia­ła­by dalej zasia­dać w radzie.