Posłan­ka Raqu­el Dan­cho, mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go w gabi­ne­cie cie­ni, i poseł Pier­re Paul-Hus, mini­ster ds. usług publicz­nych i zamó­wień w gabi­ne­cie cie­ni, wyda­li wspól­ne oświad­cze­nie w związ­ku ze znie­sie­niem przez libe­ra­łów zaka­zu ubie­ga­nia się o azyl przez imi­gran­tów, któ­rzy nie­le­gal­nie, poza ofi­cjal­ny­mi przej­ścia­mi, prze­kra­cza­ją gra­ni­cę ame­ry­kań­sko-kana­dyj­ską. Dan­cho i Paul-Hus pod­kre­śli­li, że Tru­de­au dał prio­ry­tet nie­le­gal­nym imi­gran­tom nad tymi, któ­rzy ucie­ka­ją przed prze­mo­cą, ter­ro­rem i uci­skiem, i napraw­dę potrze­bu­ją pomo­cy i współ­czu­cia. W 2018 roku czas ocze­ki­wa­nia na roz­pa­trze­nie wnio­sku o azyl wzrósł trzy­krot­nie, do 20 mie­się­cy. Tym­cza­sem rząd, zamiast umoż­li­wić szyb­szy dostęp do ochro­ny prze­strze­ga­ją­cym pra­wo uchodź­com, nie spro­stał zada­niu zabez­pie­cze­nia gra­ni­cy, co kosz­to­wa­ło kana­dyj­skich podat­ni­ków 1,6 miliar­da dola­rów, a dodat­ko­wo przy­słu­ży­ło się do wyko­rzy­sty­wa­nia kana­dyj­skie­go sys­te­mu imi­gra­cyj­ne­go. Na koniec kon­ser­wa­ty­ści wezwa­li rząd do uru­cho­mie­nia zapi­sów Safe Third Coun­try Agreement.