W 2017 r. docho­dy  1% kana­dyj­skie­go spo­łe­czeń­stwa rosły szyb­ciej niż wszyst­kich pozostałych.

Sta­ti­stics Cana­da wyli­cza, że w 2017 r. śred­ni  dochód wszyst­kich podat­ni­ków wzrósł o 2,5 pro­cen­ta do 48.400 dol. w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim. Śred­ni wzrost docho­dów w dol­nej poło­wie opo­dat­ko­wa­nych wzrósł o 2,4 pro­cent do 17 200 dol.

Ale podat­ni­cy z naj­wyż­sze­go odset­ka odno­to­wa­li w tym roku śred­ni wzrost docho­dów o 8,5 pro­cent, do 477 700 dol.

Naj­więk­szy wzrost wzrost  docho­dów mie­li ci, któ­rzy zaro­bi­li jesz­cze wię­cej pieniędzy.

Podat­ni­cy z naj­wyż­sze­go puła­pu 0,1% w Kana­dzie, któ­rzy zaro­bi­li w 2017 r. co naj­mniej 740 300 dol przy­nie­ślii do domu 17,2% wię­cej  niż w 2016 r. Ludzie z naj­wyż­szej pół­ki 0,01%, któ­rzy zaro­bi­li 2,7 mln dol. lub wię­cej, odno­to­wa­li wzrost docho­dów o 27,2% — co sta­no­wi czwar­ty naj­więk­szy rocz­ny wzrost w cią­gu minio­nych 35 lat.

Publi­ka­cja rapor­tu nastę­pu­je, gdy w Kana­dzie trwa kam­pa­nia wyborcza.

W 2016 r. rząd libe­ral­ny pod­niósł staw­kę podat­ku od docho­du w naj­wyż­szym prze­dzia­le podat­ko­wym, ale raport Sta­ti­stics Cana­da mówi, że nawet przy tym wzro­ście podat­ki w tej gru­pie spa­dły z powo­du obni­żek w pro­win­cjach, szcze­gól­nie w Quebecu.

Na pozio­mie fede­ral­nym oso­by z naj­wyż­sze­go odset­ka pła­cą wyż­sze podat­ki, ponie­waż rząd utwo­rzył pią­ty prze­dział podat­ko­wy w 2016 r., co pod­nio­sło staw­kę podat­ko­wą osób zara­bia­ją­cych naj­wię­cej do 18,8 pro­cent z 18,4 procent

Jed­nak ogól­na efek­tyw­na staw­ka podat­ko­wa dla osób z naj­wyż­sze­go odset­ka spa­dła do 30,9 pro­cent w 2017 r., w porów­na­niu z 31,3 pro­cent rok wcześniej.

Dla porów­na­nia, wszy­scy indy­wi­du­al­ni podat­ni­cy śred­nio mie­li staw­kę podat­ko­wą w wyso­ko­ści 11,4 pro­cent w 2017 r., Pod­czas gdy rodzi­ny pła­ci­ły 12,2 procent.

Według rapor­tu rodzi­ny z dzieć­mi, któ­re mają docho­dy zbli­żo­ne do media­ny, odno­to­wa­ły niż­szą staw­kę fede­ral­ną  z tytu­łu zwięk­szo­nych zwol­nień podat­ko­wych na dzieci.

Osta­tecz­na staw­ka podat­ko­wa w bada­niu jest obli­cza­na poprzez zli­cze­nie podat­ków pła­co­nych na pozio­mie fede­ral­nym i pro­win­cyj­nym, a tak­że skła­dek pra­cow­ni­ków na ubez­pie­cze­nie pra­cy oraz na pla­ny eme­ry­tal­ne Kana­dy i Quebecu.

Pod­czas kam­pa­nii wybor­czej głów­ne par­tie poli­tycz­ne ogło­si­ły pakie­ty ulg podat­ko­wych i ulg podat­ko­wych, głów­nie skie­ro­wa­nych do rodzin.

Na przy­kład kon­ser­wa­tyw­ny przy­wód­ca Andrew Sche­er chce stop­nio­wo obni­żyć podat­ki docho­do­we — do 13,75 pro­cent z 15 pro­cent — w cią­gu kil­ku lat dla naj­niż­sze­go prze­dzia­łu fede­ral­ne­go, któ­ry jest sto­so­wa­ny do docho­du mię­dzy 11 809 a 47 630 dolarów.

Libe­ral­ny przy­wód­ca Justin Tru­de­au obie­cał, że pierw­sze 15 000 dol. docho­du będzie wol­ne od podat­ku dla osób zara­bia­ją­cych 147 667 dol. rocz­nie lub mniej.

Lider NDP Jag­me­et Singh zobo­wią­zał się do pod­nie­sie­nia naj­wyż­szej krań­co­wej staw­ki podat­ko­wej — od docho­du powy­żej 210 000 dol. — o dwa punk­ty pro­cen­to­we do 35 pro­cent. Singh obie­cał rów­nież wpro­wa­dzić  poda­tek od mająt­ku dla „super­bo­ga­tych milio­ne­rów” w Kana­dzie —   war­te­go ponad 20 milio­nów dolarów.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość — lub 92,1 pro­cent — osób z naj­wyż­sze­go odset­ka docho­dów w 2017 r. Miesz­ka­ła w Onta­rio, Alber­cie, Quebe­cu lub Kolum­bii Brytyjskiej.

Kobie­ty sta­no­wi­ły 24,2 pro­cent naj­le­piej zara­bia­ją­cych, w porów­na­niu z 23,9 pro­cent w poprzed­nim roku — i ponad dwu­krot­nie wię­cej niż w 1982 roku.