Miesz­ka­ją­ca w Kolum­bii Bry­tyj­skiej kobie­ta zosta­ła uka­ra­na grzyw­ną w wyso­ko­ści 5 700 dol. na gra­ni­cy USA po 10-minu­to­wej podró­ży do sta­nu Waszyng­ton w celu zaku­pu benzyny.

Kana­dyj­scy agen­ci na przej­ściu gra­nicz­nym Paci­fic High­way nie wie­dzie­li o nowym fede­ral­nym zwol­nie­niu wpro­wa­dzo­nym dla osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę w celu zaku­pu nie­zbęd­nych zapasów.

Jones powie­dzia­ła, że ​​zde­cy­do­wa­ła się zatan­ko­wać w Bla­ine w sta­nie Waszyng­ton, po zapo­zna­niu się z wia­do­mo­ścia­mi o tym, że Otta­wa zatwier­dza zwol­nie­nie umoż­li­wia­ją­ce oso­bom z obsza­rów dotknię­tych powo­dzią krót­kie wyjaz­dy do Sta­nów Zjed­no­czo­nych w celu uzy­ska­nia pali­wa lub nie­zbęd­nych rze­czy bez koniecz­no­ści przed­sta­wia­nia nega­tyw­ne­go testu PCR na COVID-19.

Reklama

Ale funk­cjo­na­riu­sze stra­ży gra­nicz­nej, z któ­ry­mi roz­ma­wia­ła Jones  nie mie­li o tym żad­nej wie­dzy. Powie­dzie­li też, że jest dzie­wią­tą oso­bą, któ­rą uka­ra­li w tym dniu od rana.

Kana­dyj­ska Agen­cja Służb Gra­nicz­nych (CBSA) stwier­dzi­ła, że ​​może wystą­pić okres przej­ścio­wy, któ­ry „może pro­wa­dzić do pew­nych nie­spój­no­ści” w przy­pad­ku zmia­ny wytycz­nych operacyjnych.