Jak dono­si Blac­klocks Repor­ter, wła­ści­cie­le domów w Kana­dzie mogą zostać zmu­sze­ni do wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia od zmian kli­ma­tycz­nych. Postu­lu­je to fede­ral­ny raport przy­go­to­wa­ny dla  mini­stra goto­wo­ści na wypa­dek sytu­acji kry­zy­so­wych Bil­la Bla­ira. „Z zado­wo­le­niem przyj­mu­je­my i wspie­ra­my pod­sta­wo­we usta­le­nia”, sko­men­to­wał Bla­ir w oświad­cze­niu: „To waż­na pra­ca jaką mamy do wykonania”.