Orga­ni­za­to­rem Tar­gów Książ­ki Histo­rycz­nej jest Fun­da­cja Histo­ria i Kul­tu­ra oraz Poro­zu­mie­nie Wydaw­ców Książ­ki Histo­rycz­nej, Muzeum Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie i Naro­do­wy Insty­tut Muze­al­nic­twa i Ochro­ny Zbio­rów. Mece­na­sem i Wyłącz­nym Spon­so­rem Tar­gów jest PGNiG.

 

<ifra­me src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FwRealu24pl%2Fvideos%2F431688465107663%2F&show_text=false&width=560&t=0” width=“560” height=“314” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clip­bo­ard-wri­te; encryp­ted-media; pic­tu­re-in-pic­tu­re; web-sha­re” allowFullScreen=“true”></iframe>

reklama

„Zaczy­na się od zna­ko­wa­nia zaszcze­pio­nych i nie­zasz­cze­pio­nych uczest­ni­ków róż­ny­mi kolo­ra­mi bile­tów, pyta­nie co będzie dalej?” – mówi wła­ści­ciel wydaw­nic­twa Pro­hi­bi­ta i księ­gar­ni Mul­ti­bo­ok w roz­mo­wie z PCh24.pl. Paweł Tobo­ła-Per­t­kie­wicz komen­tu­je oko­licz­no­ści usu­nię­cia jego sta­no­wi­ska z war­szaw­skich Tar­gów Książ­ki Histo­rycz­nej ze wzglę­du na łama­nie tzw. „reżi­mu sanitarnego”.

Już w pierw­szy dzień tar­gów doszło do nie­zli­czo­nych eks­ce­sów, począw­szy od wpro­wa­dze­nia segre­ga­cji sani­tar­nej uczest­ni­ków poprzez przy­zna­wa­nie róż­nych kolo­rów bile­tów zaszcze­pio­nym i nie­zasz­cze­pio­nym, a skoń­czyw­szy na usu­nię­ciu pod osło­ną nocy sto­iska jed­ne­go z wystaw­ców, w któ­rej to spra­wie inter­we­nio­wać musia­ła policja.

W spra­wie segre­ga­cji sani­tar­nej, a potem defrau­da­cji ksią­żek inter­wen­cje posel­skie podej­mo­wał Grze­gorz Braun. Poseł Kon­fe­de­ra­cji pró­bo­wał uzy­skać od orga­ni­za­to­rów infor­ma­cje na temat zgod­no­ści wpro­wa­dzo­nych „obostrzeń” ze sta­nem praw­nym w Polsce.

Jak opi­su­je Paweł Tobo­ła-Per­t­kie­wicz już na wej­ściu na tar­gi orga­ni­za­to­rzy dopusz­cza­li się łama­nia tajem­ni­cy lekar­skiej, zmu­sza­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków do wypeł­nia­nia ankiet zawie­ra­ją­cych pyta­nia na temat oso­bi­stych spraw zdro­wot­nych. Następ­nie roz­da­wa­no bile­ty w kolo­rze uza­leż­nio­nym od przy­ję­cia bądź nie­przy­ję­cia „peł­ne­go cyklu” szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, a pry­wat­na fir­ma ochro­niar­ska nagmin­nie zwra­ca­ła uwa­gę na temat „obo­wiąz­ku” zasła­nia­nia ust i nosa. „Wzor­co­wa impre­za nowej nor­mal­no­ści” – tak nasz roz­mów­ca okre­śla tego­rocz­ne Tar­gi Książ­ki Historycznej.

W odpo­wie­dzi na te wyda­rze­nia wydaw­nic­two Pro­hi­bi­ta i księ­gar­nia Mul­ti­bo­ok orga­ni­zu­ją spo­tka­nia autor­skie pod hasłem „Sobo­ta bez segre­ga­cji”. Wyda­rze­nie roz­pocz­nie się 27 listo­pa­da o godz. 12:00 w sie­dzi­bie księ­gar­ni przy ul. Dymiń­skiej 4 w War­sza­wie. – Chce­my dać moż­li­wość spo­tka­nia czy­tel­ni­ków z auto­ra­mi w naszej księ­gar­ni, gdzie te uciąż­li­we pro­ce­du­ry nie będą mia­ły miej­sca. Nikt nie będzie dzie­lił gości na zaszcze­pio­nych i nie­zasz­cze­pio­nych, wszy­scy mogą czuć się zapro­sze­ni i mile widzia­ni na spo­tka­niach autor­skich z Jaku­bem Wozin­skim, Krzysz­to­fem Karo­niem i Sła­wo­mi­rem Danil­czu­kiem – mówi Paweł Toboła-Pertkiewicz.

Źró­dło: PCh24.pl

Roz­ma­wiał Filip Obara