Korzy­sta­jąc z napię­tych sto­sun­ków mię­dzy Kana­dą a Chi­na­mi, Indie sta­ra­ją się wró­cić do ofi­cjal­nych roz­mów na temat umo­wy o wol­nym han­dlu. Nego­cja­to­rzy z Kana­dy i Indii odby­li w ostat­nim roku czte­ry „spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne” w for­mie tele­kon­fe­ren­cji. W paź­dzier­ni­ku z kolei sfor­mu­ło­wa­no pierw­sze wstęp­ne pro­po­zy­cje, mówi Anshu­man Gaur, zastęp­ca wyso­kie­go komi­sa­rza Indii w Kana­dzie. Roz­ma­wia­no o przyj­mo­wa­nym podej­ściu i moż­li­wym dal­szym roz­wo­ju sprawy.

Indie dążą obec­nie do roz­wo­ju han­dlu na kil­ku fron­tach. Roz­mo­wy o wol­nym han­dlu są pro­wa­dzo­ne z Wiel­ką Bry­ta­nią, Unią Euro­pej­ską, Ausr­ta­lią, Zjed­no­czo­ny­mi Emi­ra­ta­mi Arab­ski­mi i Kana­dą. Według przy­ję­tej stra­te­gii nego­cja­cyj­nej, na począt­ku mają być roz­strzy­ga­ne kwe­stie naj­mniej spor­ne, a naj­trud­niej­sze są zosta­wia­ne na później.

Jeśli cho­dzi o Kana­dę, to zacie­śnia­nie sto­sun­ków z India­mi jest odpo­wie­dzią na zamro­że­nie sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych z Chi­na­mi po aresz­to­wa­niu Meng Wan­zhou, Micha­ela Spa­vo­ra i Micha­ela Kovri­ga. Kana­da pró­bu­je się unie­za­leż­nić od Chin i wejść na inne ryn­ki azja­tyc­kie. Ostat­nio zaczę­ła też for­mal­ne roz­mo­wy han­dlo­we z ASEAN (Asso­cia­tion of Southe­ast Asian Nations), blo­kiem 10 kra­jów, wśród któ­rych są Fili­pi­ny, Indo­ne­zja i Tajlandia.

reklama

Ostat­nie­go lata pod­czas szczy­tu G20 w Rzy­mie kana­dyj­ska mini­ster han­dlu zagra­nicz­ne­go Mary Ng spo­tka­ła się z mini­strem Indii Piy­ushem Goy­alem. Obec­nie war­tość wymia­ny han­dlo­wej mię­dzy oby­dwo­ma kra­ja­mi sza­co­wa­na jest na 12,8 miliar­da dol. rocznie.

Tre­vor Ken­ne­dy, dyrek­tor ds. han­dlu Busi­ness Coun­cil of Cana­da, twier­dzi, że nego­cja­cje z India­mi mogą być skom­pli­ko­wa­ne. Zauwa­ża, że w Indiach mamy mie­szan­kę wie­lu inte­re­sów regio­nal­nych. Pod­kre­śla jed­nak, że to duży rynek i jest o co walczyć.