Gru­pa obroń­ców praw kon­sty­tu­cyj­nych prze­gra­ła spra­wę o wyda­nie tym­cza­so­we­go pole­ce­nia wstrzy­ma­nia w związ­ku z toczą­cym się postę­po­wa­niem sądo­wym (injunc­tion) prze­pi­sów kie­ru­ją­cych podróż­nych wra­ca­ją­cych do Kana­dy do hote­li na  kwarantannę.

Cana­dian Con­sti­tu­tion Foun­da­tion zwró­ci­ła się o wyda­nie takie­go naka­zu, do cza­su aż sądy roz­strzy­gną, czy prze­pi­sy te są zgod­ne z konstytucją.

Fun­da­cja dzia­ła­ła w imie­niu pię­ciu osób, któ­re musia­ły opu­ścić Kana­dę w celach rodzin­nych m.in. z powo­du pogrze­bu bli­skiej osoby.

Reklama

„Nie było to orze­cze­nie, jakie­go ocze­ki­wa­li­śmy dzi­siaj, ale sąd uznał, że skar­żą­cy w naszym postę­po­wa­niu mają zasad­ne spra­wy i że kwe­stie kon­sty­tu­cyj­ne muszą zostać roz­pa­trzo­ne co do ich meri­tum” — powie­dzia­ła Chri­sti­ne Van Geyn, dyrek­tor ds. pro­ce­sów sądo­wych fundacji.

„Sąd przy­znał , że  poli­tyk  hote­lu kwa­ran­tan­ny może naru­szać art 7 Kar­ty praw i swo­bód i zasad­ne jest zba­da­nie spra­wy.” — dodała

Rzą­do­we zarzą­dze­nie, któ­re weszło w życie 14 lute­go, naka­zu­je, aby każ­dy wjeż­dża­ją­cy do Kana­dy z zagra­ni­cy musiał pozo­stać w hote­lu zatwier­dzo­nym przez wła­dze fede­ral­ne przez pierw­sze trzy noce 14-dnio­wej kwarantanny.

Podróż­ni pła­cą za zakwa­te­ro­wa­nie zatwier­dzo­ne przez rząd, cze­ka­jąc na wyni­ki testu COVID-19, któ­ry muszą wyko­nać po przyjeździe.

Cana­dian Con­sti­tu­tion Foun­da­tion argu­men­tu­je w swo­im wnio­sku praw­nym, że wymo­gi doty­czą­ce kwa­ran­tan­ny w hote­lu są „nad­mier­ne, arbi­tral­ne i rażą­co nieproporcjonalne”.

Odda­la­jąc wnio­sek o wyda­nie naka­zu, sędzia Fre­de­rick L. Myers powie­dział, że skar­żą­cy nie dozna­ją nie­od­wra­cal­nej szko­dy przez kil­ku tygo­dni poprze­dza­ją­cych roz­pra­wę w spra­wie kon­sty­tu­cyj­no­ści przepisów.

CCF wno­si o przy­spie­sze­nie prze­słu­cha­nia w spra­wie kon­sty­tu­cyj­no­ści obo­wiąz­ko­wej poli­ty­ki hote­lo­wej kwa­ran­tan­ny twier­dząc że podróż­ni nadal przy­by­wa­ją codzien­nie na czte­ry mię­dzy­na­ro­do­we lot­ni­ska w Kana­dzie i jest to pil­na sprawa.