Spo­łecz­ność żydow­ska z P.E.I. po raz pierw­szy zapa­li­ła publicz­nie meno­rę na traw­ni­ku przed budyn­kiem par­la­men­tu pro­win­cyj­ne­go. W ten spo­sób Żydzi z Wyspy Księ­cia Edwar­da świę­to­wa­li zarów­no pierw­szy dzień Hanu­ki, jak i 120-lecie swo­jej obec­no­ści na wyspie.

W nie­dzie­lę wie­czo­rem w Char­lot­te­town zebra­ło się ponad 60 osób. Przed par­la­men­tem sta­nę­ła meno­ra o wyso­ko­ści pra­wie 3 metrów. Świe­ce są elek­trycz­ne, na począt­ku pali­ła się jed­na z ośmiu. Na świecz­ni­ku jest jesz­cze jed­na dodat­ko­wa świe­ca do zapa­la­nia pozo­sta­łych. Co noc o zacho­dzie słoń­ca zapa­la­na jest kolej­na świe­ca. Wszyst­kie palą się ostat­nie­go dnia Hanuki.

Mar­tin Rut­te, czło­nek spo­łecz­no­ści żydow­skiej, mówi, że na koń­cu roz­bły­śnie świa­tło dla całe­go świa­ta. Pomysł posta­wie­nia meno­ry przed par­la­men­tem popie­ra­ła posłan­ka par­tii Zie­lo­nych, Han­nah Bell. Dzię­ki niej w uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył pre­mier Den­nis King. Pre­mier prze­ma­wia­jąc zachę­cał Żydów, by jedli wię­cej tra­dy­cyj­nych plac­ków ziem­nia­cza­nych, mając na uwa­dze wstrzy­ma­nie han­dlu ziem­nia­ka­mi z USA.

reklama

Joseph Glass, któ­ry pra­cu­je nad książ­ką o histo­rii Żydów na P.E.I, mówi, że obec­nie spo­łecz­ność żydow­ska na wyspie liczy ponad 200 osób.