Dyrek­tor gene­ral­ny fir­my Moder­na uru­cho­mił we wto­rek nowe dzwon­ki alar­mo­we na ryn­kach finan­so­wych po tym, jak ostrzegł, że szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 praw­do­po­dob­nie nie będą tak sku­tecz­ne prze­ciw­ko warian­to­wi Omi­kron, jak prze­ciw­ko wer­sji Delta.

Komen­tarz Stépha­ne­’a Ban­ce­la wzbu­dził oba­wy, że odpor­ność nowej muta­cji na szcze­pion­ki może pro­wa­dzić do więk­szej licz­by zacho­ro­wań i hospi­ta­li­za­cji i prze­dłu­żyć pandemię.

Ban­cel powie­dział wcze­śniej w CNBC , że za oko­ło dwa tygo­dnie powin­no być wię­cej jasno­ści co do sku­tecz­no­ści szcze­pio­nek COVID-19 prze­ciw­ko Omi­cro­no­wi i a roz­po­czę­cie wysył­ki szcze­pion­ki, któ­ra dzia­ła prze­ciw­ko nowe­mu warian­to­wi, może zająć kil­ka miesięcy.

reklama

Joe Biden wezwał do szer­szych szcze­pień, pod­czas gdy ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom wezwa­ło wszyst­kich w wie­ku 18 lat i star­szych do zastrzy­ku przypominającego. .

Hong­kong roz­sze­rzył zakaz wjaz­du dla nie­re­zy­den­tów z kil­ku kra­jów. Powie­dział, że nie­re­zy­den­ci z Ango­li, Etio­pii, Nige­rii i Zambii nie będą mogli wje­chać od 30 listopada.

Ponad­to  oso­by nie­bę­dą­ce rezy­den­ta­mi, któ­re były w Austrii, Austra­lii, Bel­gii, Kana­dzie, Cze­chach, Danii, Niem­czech, Izra­elu i Wło­szech w cią­gu ostat­nich 21 dni, od 2 grud­nia nie będą mogły wje­chać do miasta

Glo­bal­ne cen­trum finan­so­we, któ­re jest jed­nym z ostat­nich miejsc reali­zu­ją­cych stra­te­gię zero­we­go COVID, już zaka­zał nie­re­zy­den­tom przy­by­wa­ją­cym z RPA, Bot­swa­ny, Eswa­ti­ni, Leso­tho, Mala­wi, Mozam­bi­ku, Nami­bii i Zimbabwe.