Kate­dra Notre Dame, któ­rą  16 kwiet­nia 2019 r., stra­wił pożar zosta­nie prze­kształ­co­na w coś na kształt  „par­ku rozrywki”.

Pre­zy­dent Fran­cji Emma­nu­el Macron ogło­sił, że kościół ma zostać ponow­nie otwar­ty w 2024 roku. Według the Tele­graph,  pla­ny dra­stycz­nej prze­bu­do­wy wnę­trza śre­dnio­wiecz­nej kate­dry prze­kształ­cą kościół w „eks­pe­ry­men­tal­ny salon wystawowy.”

Kon­fe­sjo­na­ły, ołta­rze i posą­gi świę­tych zosta­ną zastą­pio­ne mod­ny­mi mura­la­mi któ­rym towa­rzy­szyć będą  efek­ty muzycz­ne i świetln­ne. Zwie­dza­ją­cy zosta­ną opro­wa­dze­ni przez licz­ne “kapli­ce” na szla­ku odkryw­czym, z pod­kre­śle­niem kul­tu­ry Afry­ki i Azji a na ścia­nach zosta­ną wyświe­tlo­ne napi­sy w wie­lu języ­kach, w tym mandaryńskim.

reklama

Arcy­bi­skup Pary­ża Michel Aupe­tit powie­dział w czerw­cu, że  remont wnętrz wpro­wa­dzi kate­drę w XXI wiek, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie jej wyjąt­ko­wą toż­sa­mość w duchu tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej. Nowe pro­jek­ty są nasta­wio­ne na przy­szłość, a nie przeszłość.

Od cza­sów rewo­lu­cji fran­cu­skiej kościo­ły w tym kra­ju nale­żą do pań­stwa, a prze­ra­bia­nie świą­tyń na muzea to  boga­ta tra­dy­cja Związ­ku Sowieckiego.