W Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra odby­ło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie Betle­jem­skie­go Świa­tła Poko­ju. Zwią­zek Har­cer­stwa Pol­skie­go orga­ni­zu­je to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie od 1991 roku. Hasło towa­rzy­szą­ce tego­rocz­nej akcji to „Świa­tło Służby”.

Służ­ba to klu­czo­wa zasa­da w harcerstwie
Har­ce­rze co roku nio­są lam­pio­ny ze Świa­tłem, któ­re jest sym­bo­lem poko­ju. Dzie­lą się rado­sną nowi­ną i krze­wią naj­więk­sze uni­wer­sal­ne war­to­ści bra­ter­stwa i poko­ju. Pod­sta­wo­wą zasa­dą obo­wią­zu­ją­cą w har­cer­stwie jest służ­ba. W tym szcze­gól­nym dla nas okre­sie wal­ki z pan­de­mią i zbli­ża­ją­cych się świąt Boże­go Naro­dze­nia, to wła­śnie har­ce­rze dają świa­dec­two swo­ich idei – służ­by, samo­do­sko­na­le­nia i bra­ter­stwa. Każ­de­go dnia ZHP wyka­zu­je się nie­zwy­kłą chę­cią pomo­cy i wspar­cia bliźnich.

Dzi­siaj z całą mocą dzię­ku­ję tym, któ­rzy to świa­teł­ko nadziei prze­ka­zu­ją. Dzię­ku­ję za Wasz wysi­łek, ser­ce i uśmiech, z wia­rą, że ten rok będzie rokiem, gdzie poże­gna­my się z epi­de­mią raz na zawsze – pod­kre­ślił pre­mier Mate­usz Morawiecki.

Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju – tra­dy­cja łączą­ca narody

Zwią­zek Har­cer­stwa Pol­skie­go otrzy­mu­je Świa­tło od sło­wac­kich skau­tów. Prze­ka­za­nie Świa­tła, któ­re odby­wa się naprze­mien­nie raz na Sło­wa­cji raz w Pol­sce sta­ło się tra­dy­cją. Pol­ska jest jed­nym z ogniw betle­jem­skiej szta­fe­ty. Har­cer­ki i har­ce­rze prze­ka­zu­ją Świa­tło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukra­iny i Bia­ło­ru­si, na zachód do Nie­miec, a tak­że na pół­noc – do Szwecji.

To świa­teł­ko nadziei w tym roku prze­ka­zy­wa­ne jest w nie­ty­po­wy spo­sób. Nie może­my cie­szyć się tym jak zwy­kle. Dla­te­go tym bar­dziej dzię­ku­ję Wam, har­ce­rze, że poma­ga­cie innym, ludziom, któ­rzy zosta­li w samot­no­ści. – powie­dział szef pol­skie­go rządu.