Toron­to, 26.11.2021 r.

Pan Mate­usz Morawiecki
Pre­zes Rady Mini­strów Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

Sza­now­ny Panie Premierze,
Na Pana ręce chcie­li­śmy prze­ka­zać nasze wyra­zy popar­cia i wdzięcz­no­ści za ofiar­ne dzia­ła­nia Rzą­du Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, któ­rym Pan kieruje.

reklama

Jako człon­ko­wie Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Kana­dzie, jed­nej z naj­star­szych orga­ni­za­cji polo­nij­nych w Kana­dzie, czu­jąc się czę­ścią Pol­skiej Wspól­no­ty, jeste­śmy zanie­po­ko­je­ni sytu­acją na wschod­niej gra­ni­cy naszej Ojczy­zny. Pro­si­my o prze­ka­za­nie nastę­pu­ją­cych słów podzię­ko­wa­nia oraz szcze­gól­ne­go uzna­nia dla naszych Służb Mundurowych.

My, człon­ko­wie ZNPwK skła­da­my gorą­ce podzię­ko­wa­nia Służ­bom Mun­du­ro­wym RP bro­nią­cym naszej wschod­niej gra­ni­cy. Wasze poświę­ce­nie i zaan­ga­żo­wa­nie są wyra­zem patrio­ty­zmu i zasłu­gu­ją na naj­wyż­sze uzna­nie wszyst­kich Pola­ków i Polo­nii roz­pro­szo­nej na całym świe­cie. Patrzy­my na Was z dumą, wdzięcz­no­ścią i podzi­wem, szcze­gól­nie w tak nie­kon­wen­cjo­nal­nej sytu­acji. Wasza posta­wa napa­wa otu­chą i wia­rą w obro­nę pol­skiej suwerenności.

Wam, Funk­cjo­na­riu­sze Służ­by Gra­nicz­nej, Poli­cjan­ci i Żoł­nie­rze peł­nią­cy odpo­wie­dzial­ną i nie­bez­piecz­ną służ­bę na polsko–białoruskiej gra­ni­cy, życzy­my zdro­wia, pomyśl­no­ści i szczę­śli­we­go powro­tu do swo­ich Rodzin.

Cią­gle jeste­śmy z Wami, wspie­ra­jąc Was naszą ser­decz­ną życz­li­wo­ścią i modlitwą.

W imie­niu człon­ków ZNPwK

Zarząd Głów­ny

Do wia­do­mo­ści:
Amba­sa­dor RP w Kana­dzie J.E. Andrzej Kurnicki
Kon­sul Gene­ral­na RP w Toron­to P. Mag­da­le­na Pszczółkowska