Nie­szcze­pie­ni podróż­ni w wie­ku powy­żej 12 lat od wtor­ku mają zakaz wsia­da­nia do samo­lo­tów i pocią­gów, a nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19 nie będzie już zastę­po­wał dowo­du szczepienia.

Zasa­dy te weszły w życie 30 paź­dzier­ni­ka, ale rząd fede­ral­ny zezwo­lił na krót­ki okres przej­ścio­wy dla nie­szcze­pio­nych podróż­nych, któ­rzy mogli wejść na pokład, o ile przed­sta­wi­li nega­tyw­ny test mole­ku­lar­ny COVID-19 wyko­na­ny w cią­gu 72 godzin przed podróżą.

Pod­czas gdy wie­le linii lot­ni­czych do tej pory prze­pro­wa­dza­ło wyryw­ko­we kon­tro­le, aby upew­nić się, że podróż­ni są zaszcze­pie­ni, linie Air Cana­da i West Jet potwier­dzi­ły, że od wtor­ku pro­sić będą o dowód od wszyst­kich osób wsia­da­ją­cych dop samo­lo­tów i pocią­gów w Kanadzie.

reklama

Zasa­da nie doty­czy pocią­gów podmiejskich.

Wpro­wa­dze­nie nowych zasad ozna­cza odcię­cie nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków pocho­dze­nia pol­skie­go od moż­li­wo­ści wizy­ty i powro­tu do Polski.

Wyjąt­ki, obej­mu­ją waż­ne wzglę­dy  medycz­ne, podró­że do odle­głych miej­sco­wo­ści w Kana­dzie dostęp­nych jedy­nie dro­gą lot­ni­czą oraz podró­że tran­zy­to­we przez Kanadę.

Więk­szość osób, któ­re kwa­li­fi­ku­ją się do zwol­nie­nia, będzie potrze­bo­wać  waż­ne­go testu na COVID-19.