Sza­now­ni Państwo!

Ser­decz­nie zapra­sza­my na siód­me lon­dyń­skie obcho­dy 40 rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia Sta­nu Wojen­ne­go, któ­ry roz­po­czął się w Pol­sce 13 grud­nia 1981 na roz­kaz rzą­du naro­do­wej zdra­dy, by oddać hołd pomor­do­wa­nym bohaterom.

reklama

Spo­ty­ka­my się w nie­dzie­lę 12 grud­nia 2021 o 13: 00 przed Amba­sa­dą RP w Lon­dy­nie, 47 Por­t­land Pl., Lon­don W1B 1JH, nie­da­le­ko sta­cji Oxford Circus.

W cza­sie, kie­dy Ojczy­zna jest ata­ko­wa­na przez komu­ni­stów na gra­ni­cach i w kra­ju waż­na jest pamięć o bohaterach.

Przy­by­wa­ją­cych pro­si­my o pol­skie fla­gi i kwiaty.

Złóż­my hołd pole­głym i internowanym!

Link do FB wyda­rze­nia: wpi­sy „going” (idę) albo „inte­re­sted” (inte­re­su­je mnie):

https://www.facebook.com/events/456232162535326/?ref=newsfeed

 

Komi­tet Obro­ny Pol­ski- Wiel­ka Bry­ta­nia i Koło Myśli Nie­za­leż­nej w Londynie