Według orga­ni­za­cji  Feed Onta­rio, 10%  mię­dzy kwiet­niem 2020 a mar­cem 2021 o 10 proc. wię­cej Kana­dyj­czy­ków sko­rzy­sta­ło z “ban­ków żyw­no­ści”. Jest to naj­wyż­szy poziom od rece­sji z 2008 roku.

W całym Onta­rio w pierw­szym roku pan­de­mii pra­wie 600 000 osób odwie­dzi­ło ban­ki żywności

 

Raport ujaw­nił rów­nież, że 86% osób korzy­sta­ją­cych z ban­ku żyw­no­ści miesz­ka­ło w wynaj­mo­wa­nych nie­ru­cho­mo­ściach, a ponad 50% z nich jako powód  poda­ło koszt mieszkania.

Ponad­to licz­ba użyt­kow­ni­ków ban­ków żyw­no­ści w wie­ku powy­żej 65 lat wzro­sła od 2020 r. o 36 proc.