Osiem osób zosta­ło zabra­nych do szpi­ta­la po poważ­nej koli­zji z pie­szy­mi na przej­ściu, do jakiej doszło we wto­rek wie­czo­rem w Lon­don Ont.

„Otrzy­ma­li­śmy tele­fon w spra­wie wie­lu pie­szych potrą­co­nych przez samo­chód na zachód od Won­der­land Road na River­si­de Dri­ve, a po przy­by­ciu poli­cjan­ci stwier­dzi­li, że spraw­ca ude­rzył rów­nież w wie­le pojaz­dów” – powie­dzia­ła kon­stabl San­da­sha Bough.

Bough powie­dzia­ła, że „licz­ni prze­chod­nie” zosta­li zabra­ni do szpi­ta­la z obra­że­nia­mi od drob­nych do zagra­ża­ją­cych życiu.

W aktu­ali­za­cji udo­stęp­nio­nej póź­nym wtor­ko­wym wie­czo­rem poli­cja powie­dzia­ła, że ​​„choć śledz­two jest jesz­cze na począt­ku, nic nie wska­zu­je na to, że było to zamie­rzo­ne działanie”.

Miran­da Both­well, rzecz­nik Mid­dle­sex-Lon­don Para­me­dic Servi­ces, powie­dzia­ła, że ​​w sumie ośmiu pacjen­tów zosta­ło zabra­nych do szpi­ta­la. Opi­sa­ła stan trzech pacjen­tów jako „bar­dzo kry­tycz­ny”, pod­czas gdy resz­ta była w sta­nie cięż­kim. Uwa­ża­no, że jed­na oso­ba była leczo­na na miej­scu zdarzenia.

Spraw­ca pozo­stał na miej­scu zdarzenia