205 człon­ków Toron­to Poli­ce Servi­ce (TPS) zosta­ło zmu­szo­nych do odej­ścia z pra­cy za nie­prze­strze­ga­nie wymo­gów doty­czą­cych szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19. Zgod­nie z infor­ma­cją medial­ną TPS , człon­ko­wie sł obec­nie na bez­płat­nych urlo­pach nie­okre­ślo­nych czasowo.

W tej gru­pie jest 117 umun­du­ro­wa­nych poli­cjan­tów i 88 pra­cow­ni­ków cywil­nych. Licz­ba ta sta­no­wi 2,7% pra­cow­ni­ków poli­cji w Toronto.

Jed­no­cze­śnie Toron­to odno­to­wu­je d począt­ku roku 20% wzrost licz­by zabójstw i coraz wię­cej strze­la­nin.. Według Sta­ti­stics Cana­da licz­ba ofiar mor­derstw w Toron­to w cią­gu ostat­nich trzech lat podwo­iła się, a nawet potro­iła w porów­na­niu z Mont­re­alem czy Vancouver.

reklama

Pomi­mo wzro­stu prze­stęp­czo­ści, szef poli­cji James Ramer powie­dział, że utra­ta 205 człon­ków nie wpły­nie na bez­pie­czeń­stwo w mieście.

W sierp­niu zwią­zek repre­zen­tu­ją­cy człon­ków Toron­to Poli­ce – Sto­wa­rzy­sze­nie Poli­cji Toron­to (TPA) – sprze­ci­wił się zasa­dzie obo­wiąz­ko­wych szczepień