March Bre­ak to nie czas roz­luź­nie­nia obostrzeń sani­tar­nych, powie­dzia­ła mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Quebe­cu, Gene­vi­ève Guil­bault, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Na czas prze­rwy mar­co­wej – od 25 lute­go do 7 mar­ca – pro­win­cja pla­nu­je akcję nad­zo­ru poli­cyj­ne­go na sze­ro­ką ska­lę W dzia­ła­nia mają być zaan­ga­żo­wa­ne wszyst­kie jed­nost­ki poli­cyj­ne. A zada­niem będzie pil­no­wa­nie, by oby­wa­te­le prze­strze­ga­li naka­zów wyda­nych przez rząd mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19.

Jed­nym z zadań będzie egze­kwo­wa­nie prze­strze­ga­nia godzi­ny poli­cyj­nej, któ­ra w czer­wo­nych stre­fach obo­wią­zu­je od 8 wie­czo­rem do 5 rano, a w poma­rań­czo­wych – od 9:30 wie­czo­rem. Kolej­nym prze­pi­sem, na któ­ry będzie zwra­ca­na szcze­gól­na uwa­ga, jest zakaz pry­wat­nych zgromadzeń.

Obec­ność poli­cji ma być szcze­gól­nie widocz­na w miej­scach szcze­gól­nie chęt­nie odwie­dza­nych w cza­sie ferii, czy­li np. w ośrod­kach tury­stycz­nych, w miej­scach gdzie dużo jest dom­ków let­ni­sko­wych i kwa­ter do wyna­ję­cia, na szla­kach dla sku­te­rów śnież­nych, w par­kach, na lodo­wi­skach. Do tego w stre­fach poma­rań­czo­wych poli­cjan­ci mogą spraw­dzać restau­ra­cje, któ­re mogą być otwar­te z ograniczeniami.

We wto­rek wła­dze Quebe­cu ogło­si­ły, że nie będą insta­lo­wać blo­kad dróg mię­dzy róż­ny­mi regio­na­mi i prowincjami.