Poli­cja Tery­to­rium Pół­noc­ne­go  w Austra­lii pro­wa­dzi śledz­two po tym, jak 27-let­ni męż­czy­zna  uciekł z obo­zu kwa­ran­tan­no­we­go Howard Springs.

Według poli­cji, prze­jeż­dża­ją­cy kie­row­ca zauwa­żył męż­czy­znę wspi­na­ją­ce­go się po ogro­dze­niu obiektu.

Poli­cja szu­ka­ła zbie­ga przez całą noc, zanim zna­la­zła go tuż przed pół­no­cą. Męż­czy­zna został ode­sła­ny do Howard Springs, gdzie prze­szedł  test PCR. Od tego cza­su uzy­skał nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19. Poli­cja nadal pro­wa­dzi śledz­two, sta­ra­jąc się usta­lić kto był zaan­ga­żo­wa­ny w ode­bra­nie męż­czy­zny poza pla­ców­ką inter­no­wa­nia cowidowego

reklama

Poli­cja pro­wi każ­de­go, kto był świad­kiem incy­den­tu lub ma jakie­kol­wiek infor­ma­cje, któ­re mogły­by pomóc, o skon­tak­to­wa­nie się z nią

Uciecz­ka męż­czy­zny nastę­pu­je, gdy NT nadal bory­ka się z naj­więk­szą jak dotąd epi­de­mią COVID, w któ­rej wykry­to 52 przy­pad­ki . Incy­dent nie jest pierw­szym przy­pad­kiem uciecz­ki oso­by z obo­zu kwa­ran­tan­ny w Howard Springs.

W śro­dę rano cza­su austra­lij­skie­go tam­tej­sza poli­cja schwy­ta­ła trzech nasto­lat­ków, któ­rzy wspię­li się po ogro­dze­niu obo­zu przy­mu­so­wej kwa­ran­tan­ny Howard Springs i zbiegli.

Nasto­lat­ko­wie mają odpo­wied­nio 15, 16 i 17 lat. Nie cho­ro­wa­li, mie­li nega­tyw­ne wyni­ki testów na obec­ność koro­na­wi­ru­sa, lecz byli prze­trzy­my­wa­ni w Cen­trum Naro­do­wej Odpor­no­ści Howard Springs ze wzglę­du na kon­takt z zakażonymi.
W śro­dę rano cała trój­ka zosta­ła aresz­to­wa­na po pie­szym pości­gu na obrze­żach Pal­mer­ston.  Po tym jak zosta­li uję­ci, poli­cjan­ci gorącz­ko­wo upew­nia­li się, czy nie mie­li kon­tak­tu z oko­licz­ny­mi mieszkańcami.

– Zagro­że­nie dla zdro­wia spo­łecz­no­ści było bar­dzo niskie, co daje powo­dy do pocie­sze­nia – uspo­ka­jał opi­nię publicz­ną Micha­el Gun­ner z regio­nal­ne­go rzą­du. – Ale nie ma abso­lut­nie żad­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia dla dzia­łań tej trój­ki dzi­siej­sze­go ran­ka – dodał.

W obo­zie prze­trzy­my­wa­ni są ludzie z pozy­tyw­ny­mi wyni­ka­mi testów na covid-19 z regio­nu Kathe­ri­ne, a tak­że podróż­ni powra­ca­ją­cy dro­gą lot­ni­czą do kraju.

Gun­ner przy­znał, iż przy­mu­so­wa izo­la­cja oka­za­ła się „dość trud­na dla nie­któ­rych osób przy­zwy­cza­jo­nych do bycia bli­sko rodzi­ny i spo­łecz­no­ści”. Dodał, że schwy­ta­ni nasto­lat­ko­wie praw­do­po­dob­nie z powo­du swo­je­go zuchwa­łe­go wyczy­nu będą musie­li prze­by­wać w obo­zie dłużej.

Poli­cja zapew­nia, że wkrót­ce zwięk­szy się zasięg kamer moni­to­ru­ją­cych ogro­dze­nie. Poin­for­mo­wa­ła tak­że, że za naru­sze­nia pole­ceń władz sani­tar­nych w obo­zie nało­żo­ne zosta­ły dotych­czas grzyw­ny w łącz­nej wyso­ko­ści ponad 5 tysię­cy dola­rów amerykańskich.

Za  abc.net.au, pch24.pl