Lot­ni­ska w Kana­dzie „nie mają nowych infor­ma­cji o tym, jak i kie­dy zosta­ną wdro­żo­ne nowe wyma­ga­nia doty­czą­ce testów”

Pospiesz­nie opra­co­wa­ny plan testo­wa­nia wszyst­kich pod kątem COVID-19  podróż­nych przy­by­wa­ją­cych do Kana­dy z zagra­ni­cy  (za wyjąt­kiem tych z USA) wywo­łał zamie­sza­nie zarów­no wśród pasa­że­rów, jak i służb lot­ni­sko­wych – rząd fede­ral­ny podał nie­wie­le szcze­gó­łów na temat spo­so­bu wdra­ża­nia nowych przepisów.

Rząd fede­ral­ny ogło­sił we wto­rek, że wszy­scy przy­la­tu­ją­cy pasa­że­ro­wie z zagra­nicz­nych lot­nisk  zosta­ną pod­da­ni kolej­ne­mu testo­wi na COVID-19 po wylą­do­wa­niu po przej­ściu testu mole­ku­lar­ne­go przed wej­ściem na pokład samolotu.

reklama

Mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los powie­dział w śro­dę, że nowy pro­gram testo­wa­nia wej­dzie w życie natych­miast. Ale  nic nie wska­zu­je że pro­gram fak­tycz­nie działa.

Kolej­nym pro­ble­mem jest sytu­acja, w któ­rej podróż­ni mają się izo­lo­wać w ocze­ki­wa­niu na wyni­ki testów. Witry­na rzą­du fede­ral­ne­go doty­czą­ca podró­ży COVID-19 nadal zawie­ra infor­ma­cje o dotych­cza­so­wych wyma­ga­niach doty­czą­cych testo­wa­nia. W ramach tego pro­gra­mu w peł­ni zaszcze­pie­ni podróż­ni byli zwol­nie­ni z testów po przy­by­ciu, choć nie­któ­rzy byli loso­wo wybie­ra­ni do testów do domu.

Fede­ral­ni urzęd­ni­cy ds. zdro­wia nie powie­dzie­li, kto obec­nie prze­pro­wa­dzi testy po wylą­do­wa­niu ani czy testy będą prze­pro­wa­dza­ne na lot­ni­sku czy za pomo­cą zesta­wów do domu.

Duc­los powie­dział tyl­ko, że nie­któ­rzy pasa­że­ro­wie mogą być zmu­sze­ni cze­kać do trzech dni w samo­izo­la­cji, zanim uzy­ska­ją wyni­ki. Gdzie ci pasa­że­ro­wie będą cze­kać, nadal nie jest jasne.

„Kie­dy wjeż­dża­ją przez kana­dyj­skie lot­ni­sko, muszą zostać prze­te­sto­wa­ni po przy­lo­cie, bez­po­śred­nio na lot­ni­sku lub, jeśli nie jest to moż­li­we, dosta­ną test domo­wy. Pod­czas ocze­ki­wa­nia na wynik  izo­lu­ją się, a kie­dy uzy­ska­ją nega­tyw­ny wynik testu, mogą wyjść z okre­su izo­la­cji” – powie­dział Duc­los  w środę.
Zapy­ta­ny w czwar­tek, czy lot­ni­ska są goto­we do roz­da­wa­nia testów lub orga­ni­zo­wa­nia testów na miej­scu, prze­wod­ni­czą­cy Cana­dian Air­ports Coun­cil, orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją­cej wie­le lot­nisk w kra­ju, powie­dział, że nadal nie jest pewien, jak ten pro­gram będzie działał.