Toru­niu odby­ły się w sobo­tę uro­czy­ste obcho­dy 30. rocz­ni­cy powsta­nia Radia Mary­ja. Głów­nym punk­tem wyda­rze­nia była Eucha­ry­stia, któ­rej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił ks. abp Mie­czy­sław Mokrzyc­ki, metro­po­li­ta lwow­ski. Uro­czy­sto­ści trans­mi­to­wa­ły TV Trwam i Radio Maryja.

Cen­tral­ne obcho­dy powsta­nia roz­gło­śni mia­ły miej­sce w toruń­skiej Hali Wido­wi­sko­wo-Rekre­acyj­nej. O godz. 11.30 odbył się kon­cert o. Aza­ria­sza Hes­sa OFM oraz o. Julia­na Śmier­cia­ka OFM. Następ­nie wier­ni wzię­li udział w nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim z modli­twą różań­co­wą, któ­re popro­wa­dził o. Tade­usz Rydzyk CSsR, Dyrek­tor Radia Maryja.

Kolej­nym punk­tem wyda­rze­nia był kon­cert Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca Śląsk im. Sta­ni­sła­wa Hady­ny „A to Pol­ska właśnie”.

reklama

Po zakoń­cze­niu kon­cer­tu o. Tade­usz Rydzyk CSsR – w imie­niu toruń­skiej roz­gło­śni – ode­brał oko­licz­no­ścio­wy Medal Beaty­fi­ka­cyj­ny bł. ks. kard. Ste­fa­na Wyszyńskiego.

Radio Mary­ja zosta­ło tak­że uho­no­ro­wa­ne przez Pocz­tę Pol­ską oko­licz­no­ścio­wym znacz­kiem pocz­to­wym z oka­zji 30-lecia działalności.

Następ­nie piel­grzy­mi odmó­wi­li Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego.

Po godz. 15.30 roz­po­czę­ła się uro­czy­sta Eucha­ry­stia, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. abp. Mie­czy­sław Mokrzyc­ki, metro­po­li­ta lwowski.

List do uczest­ni­ków obcho­dów 30. rocz­ni­cy powsta­nia Radia Mary­ja skie­ro­wał pre­zy­dent RP Andrzej Duda. Odczy­tał go mini­ster Adam Kwiatkowski.

– Radio Mary­ja przy­wró­ci­ło wie­lu Pola­kom poczu­cie naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i po pro­stu ludz­kiej god­no­ści. W ten spo­sób twór­cy i słu­cha­cze tej roz­gło­śni sku­tecz­nie prze­ciw­sta­wi­li się szko­dli­we­mu, z ducha nie­de­mo­kra­tycz­ne­mu prą­do­wi umy­sło­we­mu, któ­ry do wspo­mnia­nych tu osób i tre­ści odno­si się z pogar­dą i lek­ce­wa­że­niem – zwró­cił uwa­gę prezydent.

List od pre­ze­sa Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, odczy­tał mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Jaro­sław Kaczyń­ski w swo­im liście podzię­ko­wał Bogu za oso­bę dyrek­to­ra Radia Mary­ja o. dr. Tade­usza Rydzy­ka CSsR, jego duchow­nych i świec­kich współ­pra­cow­ni­ków oraz wszyst­kich człon­ków Rodzi­ny Radia Maryja.

– Bóg zapłać, Sza­now­ni Pań­stwo, za to, że na co dzień daje­cie żywe świa­dec­two wier­no­ści Panu Bogu i Pol­sce, Jest w Was, Sza­now­ni Pań­stwo, ogrom­na moc ducha. Te nie­ogra­ni­czo­ne zło­ża miło­ści do Stwór­cy oraz naj­mil­szej mat­ki – Ojczy­zny naszej – sta­no­wią gwa­ran­cję tego, że Pol­ska będzie trwa­ła, że się nie damy – zwró­cił się do Rodzi­ny Radia Mary­ja w swo­im liście Jaro­sław Kaczyński.

Homi­lię wygło­sił ks. abp. Mie­czy­sław Mokrzyc­ki, metro­po­li­ta lwowski.

– Dla iluż ludzi cho­rych, samot­nych, smut­nych, przy­gnie­cio­nych cię­ża­rem cier­pie­nia służ­ba Radia Mary­ja jest codzien­ną pod­po­rą. Wie­lu może się poczuć człon­ka­mi jed­nej kato­lic­kiej rodzi­ny, połą­czo­nej wię­za­mi miło­ści. (…) Przed roz­gło­śnią kato­lic­ką stoi zada­nie ewan­ge­li­za­cji, ale nie ma ono pole­gać tyl­ko na tym, by uznać, że Bóg ist­nie­je. Owszem, to jest fun­da­ment, ale w tra­dy­cje kato­lic­ką jest wpi­sa­ne rów­nież kształ­to­wa­nie wła­ści­wych postaw i sumie­nia. Bądź­cie świa­do­mi, że macie słu­żyć praw­dzie, bo w ten spo­sób słu­ży­cie Bogu – zwró­cił uwa­gę metro­po­li­ta lwowski.

 

Na zakoń­cze­nie głos zabrał o. dr Tade­usz Rydzyk CSsR, dyrek­tor i zało­ży­ciel Radia Maryja.

– Dzię­ku­ję Panu Bogu, Mat­ce Naj­święt­szej i Wam dzię­ku­ję – bez Was by tego nie było. (…) Dzię­ku­je­my Wam, że kocha­cie Pana Jezu­sa, że kocha­cie Pol­skę. Dzię­ku­je­my cho­rym, cier­pią­cym – wy jeste­ście fun­da­men­tem Kościo­ła, wasze cier­pie­nie zjed­no­czo­ne z Krzy­żem Chry­stu­sa – zwró­cił się do Rodzi­ny Radia Mary­ja o. dr Tade­usz Rydzyk CSsR.

 

Wyda­rze­nie trans­mi­to­wa­ły TV Trwam i Radio Maryja.